Chromogranin A

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_32

Autoři: MUDr. Jindra Vrzalová; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Markéta Pražáková; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Ing. Stanislav Kormunda

Východisko:

Chromogranin A je protein s extra i intracelulárními funkcemi vyskytující se především v neuroendokrinní tkáni a je v posledních letech zkoušen jako nádorový marker.

Cíl:

Ověřit možnosti využití chromograninu A jako nádorového markeru.

Metodika:

Hladina chromograninu A v séru pacientů byla stanovena imunoradiometrickou analýzou CIS bio International (Francie).

Soubory nemocných:

39 pacientů kontrolního souboru bez nádorového onemocnění
100 onkologických pacientů rozdělených do skupin
pacienti s progresí nádoru
pacienti v remisi (parciální nebo kompletní)
pacienti s dg. karcinoid – v progresi
pacienti s dg. karcinoid – v remisi

Výsledky:

Sérové hladiny chromograninu A nemocných s nádorovou progresí byly signifikantně vyšší než nemocných v remisi a než kontrolní skupiny. Rovněž u nemocných s dg. karcinoid jsme při progresi nalezli signifikantně zvýšené hodnoty oproti remisi a také oproti kontrolnímu souboru. Budou prezentovány kazuistiky z klinického využití stanovení hladiny chromograninu.

Závěr:

Chromogranin A umožňuje odlišit nádorovou remisi od progrese u nádorů s neuroendokrinní složkou a je výrazně zvýšen v případě diagnózy karcinoid. Významně tak rozšiřuje možnosti monitorace léčby a follow-up onkologických pacientů a umožňuje zpřesnit diagnostiku karcinoidu.

Tato práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620819.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007