Cílená biologická léčba u nádorů ORL oblasti - úspěchy a neúspěchy

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Karcinom hlavy a krku

Číslo abstraktu: 037

Autoři: MUDr. Miloslav Pála, Ph.D. MBA,

Souhrnné sdělení mapuje možnosti cí­lené biologické léčby u nádorů ORL oblasti. Vzhledem k vysoké expresi receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jeho úloze v proliferaci, apoptoze, metastazování, angiogenezi a buněčné diferenciaci, je dnes EGFR nejčastějším zásahovým cílem biologické léčby pokročilého karcinomu ORL oblasti.

V současnosti je standardním léčebným postupem uplatňovaným u lokoregionálně po­kročilých ORL karcinomů konkomitantní radiochemoterapie. Simultánní kombinace radiotera­pie s chemoterapií sice přináší vyšší efektivitu oproti radioterapii samotné, ale to vše za cenu vyšší akutní a pozdní toxicity. Cílená biologická léčba s odlišným profilem toxicity může otevřít nové možnosti v primární i adjuvantní léčbě.

U metastazujících nádorů pak blokátory EGFR jako první zaznamenaly prodloužení celkového přežití v kombinaci se systémovou chemoterapií oproti systémové chemoterapii samotné. Sdělení se rovněž věnuje dalším per­spektivním zástupcům cílené biologické léčby a jejímu potencionálnímu začlenění v budoucích léčebných strategiích léčby nádorů ORL oblasti.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2008