CÍLENÁ LÉČBA MALIGNÍHO MELANOMU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní melanom a nádory kůže

Téma: VII. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: 075

Autoři: Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Prognóza maligního melanomu stadia IV je velmi špatná. Přežití se pohybuje v měsících od stanovení diagnózy metastatického onemocnění. Doposud ne­byla žádná z používaných paliativních chemoterapeutik ani imunoterapeutik účinná u disseminovaného onemocnění maligním melanomem. V současné době se objevila možnost léčby cílenou terapií - vemurafenibem, která přináší velmi pozitivní výsledky v podobě kompletní i parciální odpovědi na léčbu. Nástup účinku je velmi rychlý, horší je doba trvání odpovědi. Nabízí se zde možnost uplatnění další terapie z oblasti imunoterapie, která by mohla navá­zat na terapii vemurafenibem, a to ipilimumab. Tento postup je vhodný u rychle se vyvíjejícího onemocnění, ve snaze udržet delší dobu navozenou re­misi vemurafenibem. V případě pomalu progredujícího onemocnění lze zvážit v první linii ipilimumab a při progresi na této léčbě indikovat vemurafenib. Každopádně nově registrovaná terapie přinese efekt pacientům s metastatickým onemocněním maligním melanomem, které bylo dosud jednoznačně infaustní.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013