CÍLENÝ TRANSPORT DOXORUBICINU ENKAPSULOVANÉHO V APOFERITINU (APODOX)

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 294

Autoři: V. Nguyen; M. Stanisavlejvic; Mgr. Markéta Vaculovičová (Ryvolová), Ph.D.; doc.RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Enkapsulování cytostatik do apoferitinové struktury snižuje jejich toxicitu pro nenádorové buňky, a tak zvyšuje efektivitu terapie. Tyto způ­soby usnadňují a především umožňují jejich selektivní směřování k nádorové tkáni. V této práci byly testovány možnosti enkapsulace doxorubicinu do apo­feritinu pro cílenou nanomedicnální terapii zhoubných nádorů.

Materiál a metody:

Fluorescenční spektra byla změřena pomocí fluorimetru Tecan Infinite 200 PRO. Excitační vlnová délka byla 480 nm a emisní spektrum bylo měřeno v rozsahu 510-850 nm. Elektroforetické analýzy probíhaly na přístroji (Beckman P/ACE 5500) s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE-LIF) (Aex = 488 nm, ^em = 600 nm).

Výsledky:

Pomocí kapilární elektroforézy jsme pozoro­vali přítomnost dvou signálů s migračními časy 4,4 min (pík x) a 4,9 min (pík y). V případě, že do nanotransportéru apoferitinu byla aplikována, koncentrace DOXO (6,25; 12,5; 25; 100; 200 ug/ml), bylo pozorováno zvyšování intenzity fluorescence obou píků (x, y), avšak při překročení koncentrace doxorubicinu nad 100 ug/ml byly pozorovány změny tvaru píku y. Abychom si ověřili fungování apoferitinového nanotransportéru byla sledována závislost na změně pH (6,2; 4,4; 3,8). Při této změně byl monitorován signál uvolněného DOXO. Navíc snížení pH vedlo ke zvýšení intenzity píku x, což podporuje naši domněnku, že pík x odpovídá signálu uvolněného doxorubicinu.

Závěr:

Nanotechnologie přináší do oblasti medicíny a onkologie nové potencionálně velmi účinné nástroje za­ložené na biologické bázi. Námi studovaný apoferitinový nanotransportér byl využit pro přípravu APODOX léčiva. Strukturní změny tohoto nosiče mohou být pozorovány díky změnám ve tvaru signálů v elektroferogramech.

Práce byla finančně podpořena projekty CYTORES GA ČR P301/10/0356 a PGS16_2012.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013