CIRKULUJÍCÍ NÁDOROVÉ BUŇKY A JEJICH MÍSTO V PERSONALIZOVANÉ LÉČBĚ U METASTATICKÉHO ONEMOCNĚNÍ MELANOMU

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 055

Autoři: PharmDr. Eva Hroncová; MUDr. Marián Liberko; Mgr. Katarína Kološtová, Ph.D.; Robert M. Hoffman; Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.; Mgr. Lenka Rossmeislová, Ph.D.; Prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.

Úvod

Zavedením kultivace cirkulujících nádorových buněk (CMCs) u myšího modelu metastatického melanomu (B16) jsme vytvořili podmínky pro testování senzitivity CMCs vůči standardně používaným léčivům. Cílem bylo porovnat citlivost buněk primárního nádoru vs. CMCs a detekovat pomocí kvantitativní PCR (qPCR) geny, které zvýšenou citlivost predikují na úrovni genové exprese.

 Metodika

Heterotopický metastatický model myšího melanomu B16 byl získán po peritoneální implantaci buněk melanomu narostlých za standardních podmínek v tkáňové kultuře. 14 dnů po peritoneální injekci byla myším odebrána krev a pomocí imunomagnetické separace (Adnagen, AdnaTest Melanoma Select™ , Germany) a přímou kultivací krve byla získána kultura cirkulujících buněk melanomu (CMCs). Inhibice růstu byla v kulturách CMCs, primárního nádoru melanomu lymfatických uzlin a buněk izolovaných z peritonea (Ascites Like Cells) testována pomocí standardního MTT-testu pro různé koncentrace cisplatiny (inkubace min. 24 hodin). Pomocí konfokální mikroskopie byl monitorován také proces dělení buněk v nově získané kultuře CMCs-B16. Kultura byla značená pomocí fluorescence duálně (B16-GFP/RFP CMCs – cell line).

 Závěr

Kultivací cirkulujících buněk u melanomu jsme se přiblížili k možnosti využití CMCs přímo v terapii melanomu v klinice. Monitorováním buněčného dělení v CMCs kultuře jsme zjistili, že pro kultury CMCs jsou typické velké buňky se 2-3 jádry. Tyto buňky se dělí nepravidelně, ale dávají vznik buňkám menším, které jsou schopny dělit se pravidelně a rychleji než buňky primárního nádoru. Ne náhodou jsou pak buňky CMCs méně citlivé vůči aplikovaným lékům v porovnání s buňkami primárního nádoru. Testování genové exprese v CMCs kultuře představuje do budoucnosti možnost, jak získané poznatky uplatnit v terapii u pacientů s melanomem.

vbobek@centrum.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012