Čo ponúkame ženám s genetickou mutáciou BRCA1/BRCA2

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Pro lékaře

Číslo abstraktu: 004

Autoři: Doc. MUDr. Vladimír Bella, Ph.D.; MUDr. Lucia Bellová; Mgr. Erika Zámečníková

 Abstrakt

Karcinóm prsníka je celospolečensky a ekonomicky veľmi závažné ochorenie. Incidencia a prevalencia tohto karcinómu neustále rastie na celom svete. Vyskytuje sa najčastejšie zo všetkých onkologických ochorení u žien. Relatívne riziko vzniku karcinóm prsníka vo vyspelých krajinách sveta je u každej siedmej až-desiatej ženy, ktorá sa dožije 75. rokov. V roku 2010 bolo zaznamenaných skoro 1,5 milióna nových prípadov na svete. V Slovenskej republike v roku 2007 bola incidencia zhubných nádorov prsníka 2347 u žien a 23 u mužov.

Etiológia ochoenia je multifaktoriálna. Poznáme už veľa rizikových faktorov. Medzi hlavné rizikové faktory patrí: ženské pohlavie, vyšší vek, dedičnosť.

Zhubný nádor prsníka sa vyskytuje ako sporadická forma, v menšom percente sa vyskytuje aj familiárna a hereditárna podmienené forma. Hereditárna forma sa vyskytuje v 5 až 10 % zo všetkách zhubných nádorov prsníka. Vzniká na podklade zárodočnej mutácie génov BRCA1, BRCA2, p53, CHK2, STK11, ATM, PTEN, MMR,... Mutácia BRCA1/BRCA2 sa vyskytuje až v 80 % podieli zo všetkých hereditárnych foriem zhubného nádoru prsníka. ochorenie patrí do skupiny autozomálne dominantného ochorenia.

Ženy s s genetickou mutáciou BRCA1/BRCA2 majú významné riziko vzniku karcinómu, hlavne prsníka a vaječníkov. Celoživotné riziko vzniku zhubného nádoru prsníkovej žľazy u žien s geneticky pozitívnym testom je asi 45 - 87 %.

Hereditárny karcinóm prsníka sa v porovnaní so sporadickým výskytom častejšie vyskytuje:

  • v mladšej vekovej kategórii,
  • bilaterálny,
  • multifokálny,
  • v spojení s iným zhubným nádorom.

 

Ženy s mutáciou génu BRCA1/BRCA2 sa rozhodújú medzi prísnou dispenzarizáciou, chirurgickými profylaktickými výkonmi a chemoprevenciou.

V prednáške sa zameriame na niektoré štúdie profylaktických výkonov u žien s genetickou mutáciou BRCA1/BRCA2.

 

 Profylaktické chirurgické výkony:

  • profylaktická obojstranná mastektómia,
  • profylaktická obojstranná salpingo-oophorektómia.

 

Súhrnne

Po profylaktickej bilaterálnej salpingo-oophoretómii sa môžu vyskytnúť fokusy karcinómu ovaria na peritoneu tzv. ovarian-like karcinóm. Zbytkové riziko pre extraovarálny peritoneálny karcinóm sa udáva približne v 3 %. Profylaktický výkon znižuje nielen incidenciu karcinómu ovária o 97-98 %, ale i incidenciu karcinómu prsníka o 50 %. Ovariálna ablácia, ožiarením alebo hormonálna, sa ako profylaktický výkon nevykonáva. Ako profylaktický výkon nie je ani ligácia vajcovodov. Po profylaktickom výkonena ováriách je nutné zamerať pozornosť hlavne na osteoporózu a symptómy vznikajúce na podklade deficitu ženských hormónov.

Cieľom profylaktickej bilaterálnej mastektómie je minimalizovať riziko výskytu karcinómu prsníka za účelom zníženia mortality na toto zhubné ochorenie. Efektivita profylaktického výkonu je dokázaná v malých prospektívnych a kohortných štúdiách. Vo všetkých štúdiách sa signifikantne dokázal znížený výskyt karcinómu prsníka po vykonanej profylaktickej bilaterálnej mastektómii, v porovnaní so ženami, u ktorých sa takýto profylaktický zákrok nevykonal.

Všetky štúdie potvrdili, že reziduálne riziko karcinómu prsníku po vykonanej profylaktickej mastektómii je minimálne (menej než 5 %) a omnoho nižšie než je riziko vzniku karcinómu prsníka ako v bežnej populácii.

 

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013