COMPREHENSIVE GERIATRIC ASSESSMENT (CGA) A JEHO VÝZNAM U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ VYŠŠÍHO VĚKU

Konference: 2012 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Abstrakta a přednášky - Lékařská sekce

Číslo abstraktu: 038

Autoři: Eva Topinková

Comprehensive geriatric assessment (CGA) je komplexní diagnostický proces individualizovaného multidimenzionálního klinického hodnocení, jehož cílem je stratifikace geriatrických pacientů s ohledem na funkční stav, očekávané přežití a kvalitu dalšího života. Je prostředkem umožňujícím kvalifikované rozhodování o dalších diagnostických a terapeutických postupech v závislosti na predikovaných výsledcích péče. U onkologických pacientů se koncept CGA rozvinul v oblasti geriatrické onkologie. Tradiční onkologické zhodnocení pacienta pomocí performančních testů (nejčastěji Karnofského index, ECOG – performance status) nepokrývá komplexní potřeby onkologického pacienta s komorbiditami, geriatrickými riziky a celkovou vulnerabilitou. Podle nových studií však tyto testy pomáhají vyhledat ty onkologické nemocné, kteří jsou indikováni ke konziliárnímu vyšetření geriatrem a k provedení plného CGA. CGA poskytne informace o zdravotním stavu a zdravotních rizicích pacienta a kromě jeho celkové fyzické zdatnosti a výkonnosti posoudí i mentální zdraví (kognitivní porucha, deprese), stav výživy, závažnost komorbidit, přítomnost dalších geriatrických syndromů (inkontinence, poruchy mobility, rovnováhy/pády, sarkopenie, křehkost). Je již dostatek vědeckých důkazů o tom, že informace získané CGA umožňují posoudit toleranci pacienta k chemoterapii a dalším invazivním výkonům a predikovat přežití a funkční zdatnost u geriatrických nemocných s maligním onemocněním. Například celkové skóre v Instrumentálních denních aktivitách, potřeba dopomoci nebo dohledu, přítomnost deprese a polyfarmakoterapie jsou nezávislými prediktory toxicity chemoterapie. Kromě přínosu pro klinickou praxi se doporučuje využívat CGA i v oblasti klinického výzkumu v geriatrické onkologii. CGA umožňuje podrobnější klasifikaci pacientů zařazovaných do klinických studií a porovnávání efektu intervence u homogenních kohort pacientů. Do klinického výzkumu tak budou moci být zařazováni i pacienti vyššího věku, kteří až dosud bývali z klinických studií vyloučeni (například pro polymorbiditu, polyfarmakoterapii či fyzickou dysabilitu).

e-mail: Eva.Topinkova@vfn.cz

Datum přednesení příspěvku: 26. 1. 2012