CT a jeho limitace při diagnostice gynekologických malignit

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Diagnostika

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Petr Lhoták

Základní podmínkou pro optimální léčbu zhoubných nádorů obecně je přesná diagnostika onemocnění a exaktní stanovení jeho rozsahu (klinický staging). Klinický staging založený pouze na fyzikálním vyšetření je nedostatečný. Mnozí autoři zdůrazňují nutnost využití jedné z moderních zobrazovacích metod jako metody obligatorní v klinickém stagingu.

Moderní zobrazovací metody:

Základní zobrazovací metoda: ultrazvuk (US)

Další moderní metody: počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MR), pozitronová emisní tomografie (PET)

V případě suboptimálního UZ vyšetření se využívají komplementárně další zobrazovací metody. Pro jejich správnou volbu je nutné znát jejich možnosti, limity a event. kontraindikace. Endoskopické metody (cysto-, rekto-, koloskopie) jsou indikovány až při podezžení na infiltraci okolních orgánů. Využití klasických rentgenových metod (VUG, nativní snímek břicha, irrigografe) je ve stagingu ojedinělé. Zapojení více diagnostických metod již neovlivní léčebný postup a znamená zátěž pacienta.

Obligatorní metody:
Obecná vyšetření: anamnéza, interní, gynekologické a anesteziologické, laboratoř, skiagram S+P

Speciální vyšetření: UZ vyšetření pánve a dutiny břišní

Fakultativní metody:

Endoskopické a RTG metody jako jsou cysto, rekto, kolonoskopie, lymfografie, VUG

Moderní zobr. metody jako CT, MR, PET, PET/CT

Výsadní postavení UZ vyšetření dutiny břišní a pánve umožňuje dokonale posuzovat:

 • Tříselné uzliny
 • Objem nádoru, infiltrace parametrií
 • Dilatace kalichopánvičkového systému
 • Invaze do myometria
 • Diferenciální diagnostika ovariálních tumorů

Moderní zobrazovací metody s vysokou přesností zobrazení využívané obligatorně v klinickém stagingu v onkogynekologii jsou UZ, CT, MR, PET.

V současnosti není k dispozici žádná ideální zobrazovací metoda, metody se vzájemně doplňují.

Přednosti a výhody CT diagnostiky
 • Dostupnější a levnější než MR
 • Rychlost eliminuje pohybové artefakty a zvyšuje toleranci pacientů
 • Dobré prostorové rozlišení
 • Velký rozsah zobrazení se zhodnocením pánve s možností rozšíření na břicho a hrudník
 • Lepší rozlišení kalcifikací a skeletových lézí
 • Možnosti intervencí pod CT kontrolou
 • Doba trvání vlastního vyšetření - desítky sekund

Nedostatky CT diagnostiky
 • Ionizující záření
 • Nutnost lačnění
 • Perorální příprava a premedikace
 • Horší měkkotkáňové rozlišení
 • Intravenózní aplikace jodové k. l.

Význam vyšetření CT u ZN děložního hrdla je ve srovnání s MR menší. Limitací je zmíněný horší tkáňový kontrast a obtížné posuzování šíření nádoru především v časných stádiích. UZ a MR jsou v hodnocení lokální nádorové invaze přesnější.

CT vyšetření se v onkogynekologii využívá u pokročilého nádorového onemocnění. CT vyšetření je i méně přesnou metodou pro diferenciální diagnostiku ovariálních tumorů /měkkotkáňové rozlišení - s výjimkou dermoidů/.

Helikální postkontrastní CT má svoje využití při vyšetřování podezření na ovariální tumory, dosahuje přesnosti obdobné MR vyšetření a v tomto ohledu je využíváno častěji. Je však nadále metodou druhé volby, hned po TVUSG.

V oblasti čípku a těla děložního se indikace omezují na pokročilejší TU procesy (T3 - 4 FIGO klasifikace)a k posouzení infiltrace okolních orgánů. V CT obraze lze posuzovat pat. zvětšené mízní uzliny.

CT hodnotí vzdálenou disemninaci onemocnění. Nelze opomenout význam CT v plánování radioterapie.


Literatura

 1. Cibula D., Petruželka L. a kol.: Onkogynekologie, 1. vydání, Praha: Grada 2009.
 2. Česká Radiologie: Zobrazování gynokologických onemocnění magnetickou rezonancí Kreuzberg.
 3. Burgetová A., Fischerová D.: Moderní zobrazovací metody v gynekologii. Moderní gynekologie a porodnictví, 2007, p. 604–614.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010