Cytologie v pneumologii včera a dnes

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_24

Autoři: MUDr. Vladimír Řihák; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; MUDr. Hana Bartošová; M. Korbašová; L. Hilbertová

Klinická cytologie v pneumologii má v Českých zemích dlouholetou tradici. V souvislosti s nárůstem incidence karcinomu plic vyvstala i potřeba rychlejší a efektivnější verifikace nálezů.

S rozvojem bronchoskopie, zejména i flexibilní bronchoskopie je potřeba cytologických vyšetření daleko výraznější, zejména pro odběr malého množství materiálu v jednotlivých vzorcích.

Samostatnou, zvlášť náročnou a zodpovědnou a dnes zřejmě již uzavřenou kapitolou je peroperační cytologie.

V našich podmínkách rozvíjeli plicní cytologii spíše pneumologové (Helbich, Melínová, Měřička, Šimeček).

Nyní se situace mění, v zájmu pneumologů jako by cytologie ustupovala do pozadí, iniciativu přebírají spíše pracoviště patologická, především v souvislosti s rozvojem nových diagnostických postupů při zpracování preparátů.

Cílem práce je srovnat počty cytologických a histologických vyšetření při odběrech z bronchoskopie, porovnat výhody a nevýhody a především dynamiku počtu vyšetření v letech 2001–2005. Zajímavé jsou i ekonomické údaje o přínosu jednotlivých vyšetření.

Sběr dat byl proveden na dvou pracovištích – Klinika pneumologie a hrudní chirurgie FN Bulovka v Praze a Oddělení TRN krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Cílem práce je i vyvolat diskusi o budoucím postavení plicní cytologie při diagnostice tak závažného onemocnění jakým je bronchogenní karcinom.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006