Deficit vitamínu D u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic

Konference: 2009 XVI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p23

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; MUDr. Jindra Vrzalová; MUDr. Jana Dreslerová; MUDr. Markéta Pražáková; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Úvod:
Deficit vitamínu D se jeví jako závažný etiopatogenetický činitel vzniku nádoru a jeho nedostatek je spjat s horší prognózou průběhu nádorového onemocnění (1). Vztah mezi sníženou incidencí solidních tumorů v kontrastu se zvýšeným výskytem kožních tumorů byl poprvé popsán v roce 1940 u amerických námořmíků (2).
Asociace mezi deficiencí vitamínu D a zvýšenou incidencí kolorektálního karcinomu byla poprvé popsána v 80. letech minulého století (3). Do roku 2000 byla systematicky popsána asociace mezi hypovitaminózou D a zvýšeným výskytem 13 různých typů solidních tumorů a hematologických malignit (4). V posledních letech probíhá výzkum polymorfismu tkáňových VDR receptorů (receptory pro vitamín D) ve vztahu ke kancerogenezi (5). Otázka systematické suplementace vitamínu D u nemocných se solidními nádory je předmětem odborné diskuze a názor není jednotný. Jako nejvíce racionální se zdá suplementace 25-OH vitamínu D. Použití aktivních metabolitů 1,25-OH vitamínu D je zatím předmětem prospektivních studií a názory na aktivní suplementaci jsou kontroverzní(6).

Cíl:
Cílem pilotní studie bylo stanovit hladiny vitamínu D u nemocných s nádorovým onemocněním- především u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých osob.

Pacienti a metodika:
Hodnoty vitamínu D byly stanoveny u 170 nemocných se solidními tumory, z toho u 50 nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem. Jako kontrolní byla definována skupina 215 zdravých kontrol. Sérové hodnoty vitamínu D (25-OH vitamín D) byly stanoveny pomocí metody ECL (elektrochiluminiscence) na přístroji Cobas e411 (Roche Diagnostics). Jako hraniční hodnota (cut-off) byla stanovena referenční mez (5-95% konfidenční interval zdravých kontrol): 47,5 nmol/L. Pomocí statistického programu SAS 8.02 byla spočtena základní deskriptivní statistika, statistické rozdíly mezi jednotlivými skupinami byly kalkulovány pomocí neparametrického Wilcoxonova testu.

Výsledky:
Medián hodnot vitamínu D zdravých kontrol byl 71,5 nmol/L. Medián hodnot vitamínu D u nemocných se solidními tumory byl signifikantně nižší (50,3 nmol/L, p<0,0001]. Ještě nižší byla hodnota mediánu u nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem (41,2 nmol/L, p<0,0001). U nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic mělo pouze 36 % nemocných normální hodnoty vitamínu D. Plných 54 % nemocných trpělo deficiencí vitamínu D, 10 % nemocných s nemalobuněčným karcinomem mělo závažnou insuficienci vitamínu D (hodnoty pod 25 nmol/L). U těchto nemocných je popisována výrazně horší prognóza a horší odpověď na protinádorovou terapii.

Závěry:
Otázka systematické suplementace vitamínu D u nemocných se solidními nádory je předmětem odborné diskuze a názor není jednotný (7). Jako nejvíce racionální se zdá suplementace 25-OH vitamínu D. Použití aktivních metabolitů 1,25-OH vitamínu D je zatím předmětem prospektivních studií a názory na aktivní suplementaci jsou kontroverzní. I na základě naší pilotní studie je zřejmé, že hypovitaminóza D je závažným problémem u nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic a nedostatek tohoto vitamínu je spjat s horším přežitím špatnou terapeutickou odpovědí na protinádorovou léčbu u nemocných s tímto nádorovým onemocněním.
Tato studie byla podpořena grantovým projektem IGA MZCR 9343-3 a výzkumným záměrem VZ MSM 021620819.

Literatura:
  1. Peterlik M., Grant WB, Cross HS. Calcium, vitamin D and cancer. Anticancer Res. 2009 Sep;29(9):3687 - 98.
  2. Peller S., Stephenson CS. Skin irritation and cancer in the United States Navy. Am J Med Sci.1937;194:326- 333.

Datum přednesení příspěvku: 23. 10. 2009