Detekce amplifikace genu hTERC (3q26) u prekanceróz a karcinomu děložního hrdla.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 027

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; Dr. Vladimíra Vránová; Mgr. Iva Slámová; Mgr. Miroslava Kiššová

Chromozomové abnormality jsou častými genetickými změnami u nádorů ve smylsu ztrát či zmnožení genetického materiálu. Pro karcinom děložního hrdla je typická amplifikace genu pro telomerázu hTERC (3q26), která byla prokázána i u některých premaligních cervikálních intraepiteliálních dysplazií CIN2/CIN3. V naší probíhající genetické grantové studii se snažíme detekovat tuto amplifikaci pomocí metody FISH (interphase fluorescent in situ hybridization) s využitím oligo-based array–CGH (oligo array-based comparative genome hybridization). V současné době jsou z našeho rozsáhlejšího souboru zpracovány výsledky 23 žen s histologicky verifikovaným karcinomem děložního hrdla. V 48% byla detekována amplifikace genu hTERC (3q26). U všech pacientek s detekovanou amplifikací genu byla prokázána HPV pozitivita a v 64% pozitivní lymfovaskulární invaze. Pacientky s metastatickým postižením lymfatických uzlin měly prokázanou amplifikaci genu hTERC v 75%.

Závěr

Naše předběžné výsledky naznačují, že detekce amplifikace genu hTERC může predikovat horší prognózu u pacientek se závažnou prekancerózou a karcinomem děložního hrdla. V případě průkazu amplifikace genu hTERC by v budoucnu mohl být doporučen agresivnější léčebný postup a intenzivnější dispenzarizace pacientek s karcinomem děložního hrdla.

Projekt podpořen VVZ MZ0MOU2008 a výzkumného grantového projektu NT 11089-4/2010

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011