DIAGNOSTICKÝ STANDARD: CT × MRI NA LOKÁLNÍ STAGING ONEMOCNĚNÍ (PRO A PROTI)

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXI. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 230

Autoři: MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

Východiska:

I přes špatnou prognózu karcinomu pankreatu je chirurgická resekce jedinou potenciálně kurativní metodou léčby. Nicméně laparotomie u těchto pacientů má nezanedbatelnou perioperační morbitidu a mortalitu, proto je nutný přesný staging a selekce těch pacientů, kteří mohou mít z resekce prospěch. Při něm se uplatňují zejména zobrazovací metody.

Cíl:

Cílem sdělení je srovnat možnosti CT a MR vyšetření při lokálním stagingu karcinomu pankreatu. CT je metodou standardizovanou a na většině pracovišť lépe dostupnou, samotné vyšetření trvá podstatně kratší dobu než MR a je méně náročné na spolupráci pacienta. MR má oproti CT výhodu v absenci ionizujícího záření. U obou metod je potřeba intravenózní aplikace kontrastní látky, výhodou gadoliniových kontrastních látek na MR je oproti iodovým kontrastním látkám používaným na CT nižší riziko vyvolání alergické reakce a do určité míry i možnost vyšetření pacientů se sníženou renální funkcí. Problémem při hodnocení je na CT i na MR terén chronické pankreatitidy, která sama o sobě může působit jako „tumoriformní“ léze. Úkolem zobrazovacích metod je zejména vyčlenit pacienty s jednoznačně neresekabilním procesem. Při lokálním stagingu je hlavním kritériem neresekability tumoru cévní invaze, zejména a. mesenterica sup., tr. coeliacus, a. hepatica. Dále pak rozsáhlejší invaze do v. portae, konfl uens či v. mesenterica sup. (omezená invaze do těchto cévních struktur není absolutní kontraindikací resekce díky možnosti venózních rekonstrukcí). Pokud tumor obrůstá celý obvod cévy (ať už ji zužuje či nikoli), je neresekabilní. Pokud tumor neobrůstá celý obvod, byl vyvinut gradingový systém založený na stupni zavzetí obvodu cévy. Pokud je zasaženo 50% obvodu cévy a více, je to nález vysoce specifický pro neresekabilní nádor. Dále hodnotíme případnou invazi tumoru do okolí – zejména žaludku, colon, mesocolon, aorty, dolní duté žíly. Protože při vyšetření pankreatu na CT i MR jsou zachycena i játra, lze posoudit i přítomnost jaterních metastáz.

Závěr:

Pokud pomineme výhody a nevýhody jednotlivých metod, CT i MR cílené na pankreas vykazují dle literárních údajů srovnatelné výsledky při detekci karcinomů pankreatu, stejně jako při určování resekability, resp. pátrání po kritériích neresekability. Pokud tedy pacient nemá kontraindikaci některé z metod, není důvod preferovat dražší a méně dostupné MR vyšetření při stagingu, zlatým standardem je CT.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014