Diagnostika a liečba prelomovej bolesti v onkológii

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Symposium NYCOMED: Nádorová bolest v klinické praxi

Číslo abstraktu: 09

Autoři: MUDr. Hedvika Jakubíková, Ph.D.

   Prelomová bolesť je prechodná exacerbácia bolesti, ktorá sa vyskytuje spontánne, alebo v súvislosti so špecifickými predvídateľnými a nepredvídateľnými spúšťačmi, pri inak relatívne stabilnej a adekvátne kontrolovanej trvalej bolesti. Typická epizóda prelomovej bolesti má náhly vznik a krátke trvanie. Frekvencia prelomovej bolesti je zvyčajne do 4 epizód za deň, ale môže byť aj oveľa častejšia Trvanie sa pohybuje v priemere od 1 do 30 minút. Opakujúce sa epizódy prelomovej bolesti majú signifikantný vplyv na kvalitu života pacienta.

   Podľa metaanalýz štúdií z rokov 1988 až 2004 sa prelomová bolesť vyskytuje s prevalenciou 24–95 %. Rozlišujeme dve kategórie prelomovej bolesti: bolesť idiopatickú a incidentálnu. Idiopatická prelomová bolesť vzniká neočakávane a je vôľou neovplyvniteľná, icidentálna prelomová bolesť je predvídateľná a vzniká pri vôľou ovplyvniteľnej (chôdza) alebo voľou neovplyvniteľnej činnosti (kašeľ).

   Patofyziologicky môže mať prelomová bolesť charakteristiky somatickej, viscerálnej alebo neuropatickej bolesti a je spôsobená rovnakými mechanizmami ako trvalá bolesť.

   Najnovšie hypotézy (Sabato, 2010) predpokladajú aktiváciu senzorického systému prostredníctvom mikroglie, ktorá je pravdepodobne zodpovedná za spiky bolesti. Uvoľnením excitačných aminokyselín a kináz reaktivuje nereagujúce neuróny.

   V liečbe prelomovej bolesti sa odporúča využiť farmakologické aj nefarmakologické postupy. Zlatým štandardom liečby prelomovej bolesti je liek s rýchlym nástupom účinku, krátkym trvaním, neinvazívnou jednoduchou aplikáciou, rýchlou elimináciou, sprevádzaný minimom nežiaducich účinkov. Tieto kritériá spĺňajú nové transmukozálne formy fentanylu, podávané cestou bukálnou, sublinguálnou alebo nazálnou. Dávka opioidu sa má individuálne titrovať. 

   Prelomová bolesť je stále poddiagnostikovaná a nedostatočne liečená. Úspešná liečba prelomovej bolesti je založená na precíznom vyšetrení pacienta a vhodnej stratégii liečby zohľadňujúcej príčinu, typ bolesti a preferencie pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 12. 3. 2012