DIAGNOSTIKA NEPALPOVATELNÝCH LÉZÍ PRSNÍ ŽLÁZY

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a screening

Číslo abstraktu: 033

Autoři: MUDr. Miloslava Hlaváčková; D. Ebelenderová; MUDr. Božena Sůvová; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Základním předpokladem diagnostiky nepalpovatelných lézí prsní žlázy je:
 1. Průběžné diagnostické sledování (screningová pracoviště, mammologické poradny)
 2. Detekce léze – diagnostickými metodami první volby jsou jednoznačně USG a MG. MR se uplatňuje ve vyšetřování prsní žlázy sice stále ve větší míře, ale podle posledních zkušeností bude její největší přínos spíše v oblasti předoperačního stagingu, nikoli primární detekce.
 3. Ověření léze biopsií – nelze-li ložisko hodnotit jednoznačně jako benigní, je nutno jeho dignitu ověřit biopsií, úkolem příspěvku je vyzdvihnout význam a přínos mamotomie (biopsie za vakuové asistence), a to právě v diagnostice drobných lézí.
 4. Možnost lokalizace léze před záchovnou operací – neodlučitelně souvisí s diagnostikou nepalpovatelných lézí.


Za 4 roky provedeno na našem pracovišti 261 mamotomií

Poměr biopsií MMT a Core jehlou v období 04–06 (136 biopsií celkem)
 • 54 % MMT
 • 46 % Core biopsií

Velikost bioptovaných TU – biopsie MMT
 • 19 % TU nad 20 mm
 • 81 % TU pod 15 mm (až na jediný tumor byly všechny ostatní klinicky nedetekovatelné)

 • 62 % TU pod 10 mm

Velikost bioptovaných TU – biopsie Core jehlou
 • 46 % TU nad 20mm
 • 54 % TU pod 20mm

 • 42 % TU pod 15mm
 • 14 % TU pod 10mm

Ve srovnání s obdobím 2002–2004 se v letech 2004–2006 zvýšil počet negativních sentinelových uzlin ve všech diagnostikovaných tumo- rech z 67 % na 81 %.
Signifikantně se tak zvýšil i podíl záchovných operací (PR parciální resekce) a klesl počet mastektomií s exenterací axily (ME), stejně tak i počet již neoperovaných žen odkázaných jen na hormonální terapii (HT):

Datum přednesení příspěvku: 1. 12. 2006