Diagnostika sentinelových uzlin v rozhodovacím algoritmu gynekologických nádorů

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Sentinelová biopsie v onkologii

Číslo abstraktu: 70

Autoři: MUDr. Alfréd Dörr, CSc.; Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.; P. Čechovský

Úspěšnost operačního řešení nádorů dělohy zavisí především na pokročilosti onemocnění a také na radikalitě provedeného výkonu.
Radikalita však sebou přináší více per a pooperačních komplikací, zvyšuje morbiditu a prodlužuje délku hospitalizace. Při rozboru výsledků histologických vyšetření zjišťujeme zbytečně radikální rozsah operace asi v 80% případů. Dosud není validní předoperační nebo peroperační diagnostická metoda, která by s dostatečně vysokou spolehlivostí určila stav regionálních lymfatických uzlin a umožnila výkon odpovídající rozsahu onemocnění tj. výkon „šitý na míru“.
Jednou ze slibných metod je navigování, mapování a detekce regionálních uzlin, zejména uzlin nejbližších k primárnímu nádoru tj. uzlin sentinelových.
Práce rozebírá naše dosavadní zkušenosti a výsledky operační léčby karcinomu děložního čípku s vyšetřením kolororadionavigovaných uzlin.

Materiál a metodika
Během 2 let bylo provedeno celkem 75 radikálních operačních výkonů pro karcinom děložního čípku s navigací a peroperačním vyšetřením pelvických uzlin. Metoda spočívá v předoperační aplikaci radionuklidu Nanocollu označeného Tc99 do okraje tumoru děložního čípku cca 2 hodiny před operací s lymfoscintigrafickým vyšetřením a aplikaci barvina Patent Blau do děložního čípku těsně před laparotomii nebo laparoskopii. Během operačního výkonu jsou vizuálně pozorovány barevné změny v retroperitoneu a detekční sondou hledány aktivní uzliny.Tyto jsou odebírány k histologickému freeze vyšetření a poté je pokračováno v radikálním operačním výkonu. Hodnocena je intenzita akumulace radioaktivního koloidu a barevné změny ve vztahu k pozitivitě ragionálních uzlin, dále lokalizace uzlin, které lze považovat za uzliny sentinelové a porovnání stavu ostatních uzlin ve vztahu k nálezu na těchto sentinelových uzlinách. Hodnocena je také validita vyšetření retroperitonea pomocí CT nebo MR vůči stavu detekovanému peroperačně a výsledku bioptického vyšetření.

Výsledky
Nebyly pozorovány žádné komplikace při aplikaci radionuklidu nebo isosulfanu.
Detekce barevných změn v uzlinách retroperitonea během operace byla podstatně obtížnější a u 60 % žen nebyly barevné změny pozorovány vůbec. Radioaktivita v oblasti regionálních uzlin byla zjištěna ve všech případech, intenzita byla různá, závislá často i od doby podání nanocoloidu. Nebyl prokázán korelát mezi intenzitou radioaktivity, velikostí uzlin a histologickým nálezem. Lokalizace sentinelových uzlin byla nejčastější v oblasti povrchových oturatorních a interilických uzlin. Detekce radionavigovaných uzlin v blízkosti děložního čípku nebyla možná pro vysoké hodnoty radioaktivity pozadí.

Závěr
Radiokoloronavigace regionálních uzlin nádorů děložního čípku je velmi přínosná diagnostická metoda zejména pro provedení mapingu a detekce uzlin a výrazně zvyšuje spolehlivost jejich odstranění.
Při histologické negativitě sentinelových uzlin nebyla zjištěna žádná metastáza v uzlinách vyšších řádů.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004