Dialyzovaní nemocní a nádory plic

Konference: 2005 XIII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 013

Autoři: doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. Bc. Milena Roušarová

Východiska: V posledních létech se objevují práce, které poukazují na zvýšené riziko vzniku malignit u nemocných v dialyzačním léčení.
Cíl: Zaměřili jsme pozornost na výskyt nádorových onemocnění u našich dialyzovaných nemocných se zvláštním zřetelem na incidenci karcinomu plic.
Soubor a metodika: V retrospektivní studii jsme zjišťovali výskyt zhoubných nádorů a zejména plicního karcinomu u zemřelých, kteří byli pitváni v Šiklově patologicko-anatomickém ústavu v Plzni a kteří byli předtím v pravidelném dialyzačním léčení na I. interní klinice LF UK a FN v Plzni v období let 1969 až 2004. Výsledky: V uvedeném období zemřelo v pravidelném dialyzačním léčení 830 osob, z nichž 439 ( tj. 52,8 %) bylo pitváno. Rozborem dokumentace a pitevních nálezů jsme zjistili celkem 61 malignit u 53 pitvaných (4x šlo o duplicitu, 1x o nádorovou kvadruplicitu ).
Nejčastější malignitou byl renální karcinom (14x, tj. 23,1 %), hned poté plicní karcinom (10x – tj. 16,4 %). Pouze jeden plicní karcinom byl diagnostikován, léčen a vyléčen již před zahájením dialýz. U ostatních nemocných byl nádor rozpoznán v průběhu dialýz či při pitvě. Ke generalizaci došlo u 5 nemocných, zatímco u 4 osob byl zjištěn nádor bez generalizace až při pitvě. Léčení rozpoznaných nádorů bylo v podstatě pouze symptomatické.
Diskuse: Jsou demonstrovány některé patologicko-anatomické nálezy a diskutovány faktory, které mohou potencovat vznik nádorů u dialyzovaných osob.
Závěr: V našem souboru byl plicní karcinom druhou nejčastější malignitou u dialyzovaných nemocných. Na možnost nádorových onemocnění u těchto nemocných je třeba myslet a ve spolupráci s dalšími odborníky realizovat adekvátní terapii.

Dialyzovaní nemocní a nádory plic: Podpořeno Hlavním výzkumným záměrem Karlovy univerzity v Praze Lékařské fakulty v Plzni „ Náhrada funkce ledvin dialýzou a transplantací“ – č. 206032, 111400002. 18

Datum přednesení příspěvku: 10. 11. 2005