Diskrepance předoperačního a peroperačního stagingu u karcinomu hlavy pankreatu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 090

Autoři: MUDr. Lucie Bieberová; MUDr. Radek Pohnán; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Úvod

Karcinom hlavy pankreatu je agresivní zhoubné onemocnění. V důsledku výrazné biologické aktivity této choroby se v době stanovení diagnosy u třetiny nemocných vyskytují jaterní metastázy, u třetiny pacientů postihuje nádor regionální lymfatické uzliny a až u poloviny nemocných nádor prorůstá do cévních struktur. Jedinou potencionálně efektivní terapeutickou modalitou je radikální resekční výkon, paliativní resekce ani bypassové operace neprodlužují život postižených. Pro správnou volbu léčebného výkonu je nezbytné přesné stanovení stagingu onemocnění. V současné době jsou základními stagingovými vyšetřeními endosonografie a CT.

Materiál a metoda

Provedli jsme prospektivní analýzu nemocných s histologicky potvrzenou diagnózou duktálního adenokarcinomu hlavy pankreatu, kteří byli operováni na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN Praha od ledna 2008 do prosince 2010. Hodnotili jsme výsledky předoperačního CT vyšetření, endosonografie a ERCP a porovnávali jsme je s peroperačními nálezy a definitivním histolopatologickým stagingem.

Výsledky

Během 3letého období podstoupilo 98 nemocných operační výkon pro duktální karcinom hlavy pankreatu. U 39 pacientů (40%) se shodoval předoperační i definitivní staging, 51 nemocných (52%) byl předoperační staging podhodnocen a u 8 pacientů (8%) byl definitivní staging nižší.

Závěr

Endoskopická ultrasonografie a počítačová tomografie jsou nejdůležitějšími vyšetřeními v diagnostice a stagingu karcinomu pankreatu. Staging umožňuje zvolit na všech etapách léčby adekvátní a efektivní postup, který zohledňuje jak hledisko prodloužení života a jeho kvalitu, ale i hledisko cost/benefit.

Práce podpořena grantem IGA NS/9998-4

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011