DLOUHÉ NEKÓDUJÍCÍ RNA JSOU SLIBNÝMI BIOMARKERY U NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 301

Autoři: Mgr. Jiří Šáňa; Bc. Petra Faltejsková; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Většinu eukaryotického genomu představují DNA sekvence, které nekódují proteiny. Tyto sekvence jsou přepisovány buď podle vývojového programu daného organizmu, nebo v rámci odpovědi na vnější signály. Výsledkem transkripce takovýchto sekvencí je pak mimo jiné velké množství dlou­hých nekódujících RNA (lncRNA). Celogenomové studie předpokládají existenci více než 3 300 lncRNA. Dlouhé nekódující RNA jsou definovány jako molekuly nekódujících RNA o délce více než 200 nukleotidů. Ačkoli bylo dosud funkčně charakterizováno pouze omezené množství lncRNA, jejich regulační potenciál je již dnes evidentní.

Cíl:

Toto sdělení bude zaměřeno na současné poznatky o zapojení lncRNA do biologie nádorových onemocnění, jejich potenciálního využití jako diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů odpovědi na léčbu a prezentaci našich současných dat z této oblasti.

Závěr:

LncRNA hrají klíčové role jak v transkripčních, tak v posttranskripčních regulačních drahách. U mnoha nádorových onemocnění dochází k deregulaci lncRNA, což spo­lečně s jejich funkčními vlastnostmi naznačuje jejich významný potenciál v procesech maligní transformace a jejich možné využití jako klinických biomarkerů.

Práce byla podpořena grantovými projekty NT11214-4/2010 a NT13514-4/2012 MZČR a projektem „CEITEC - Středoevropský technologický institut" (CZ.1.05/1.1.00/02.0068).

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013