DLOUHODOBÁ ODPOVĚĎ NA LÉČBU VEMURAFENIBEM - KAZUISTIKA

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Maligní melanom a nádory kůže

Téma: XVI. Nádory kůže a maligní melanom

Číslo abstraktu: XVI/218

Autoři: MUDr. Antónia Kislanová (Zábranská); MUDr. Michaela Zábojníková; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

Metastatický maligní melanom je vysoce agresivní nádor se špatnou prognózou. Doposud ani onkologické léčebné postupy nedokázaly prodloužit medián přežití o více než 6-9 měsíců. Objev mutace BRAF V600 s blokádou signální dráhy MAPK pomocí BRAF inhibitorů přináší významné prodloužení přežívání nemocných i dobu do progrese onemocnění. BRAF mutace se vyskytuje asi u 40-50 % pacientů s kožním melanomem. Počet objektivních odpovědí dosahuje kolem 50 % a dosažení PFS až 6,9 měsíce. Výhodou je rychlý nástup odpovědi - již během dvou týdnů. I při dobré léčebné odpovědi ale dochází u většiny pacientů po několika měsících k vývoji rezistence. Oddálení této rezistenci může ovlivnit kombinace s MEK inhibitorem.

Popis případu:

V roce 2009 pacientka po excizi maligního melanomu na bérci vlevo pT4a pN2 M0, po třech letech recidiva v inguině, kůži lýtka, po exstirpacích, adjuvantní imunoterapii. V 7/2013 diseminace v plicích, lymfatických uzlinách v pánvi, poplitey, inguině. Žádáno o vyšetření BRAF, prokázaná mutace V600. Od 8/2013 zahájena terapie vemurafenibem v dávce 960 mg 2krát denně. Po 10 dnech fotosenzitivní reakce obličeje grade III s nutností hospitalizace na kožním oddělení, leukopenie grade III, aftózní stomatitida grade II. Přerušení léčby na pět dnů, poté pokračováno v redukci na 75 %. Dle restagingových PET/CT regrese nálezu o 50 %. Výskyt hyperkeratóz plosek DKK, keratoakantom víčka, bez nutnosti přerušení léčby až do 10/2014, kdy symptomatická solitární mozková metastáza 4 cm. Provedená exstirpace metastázy do R0. Pooperační MRI mozku bez rezidua. Pokračováno od 1/2015 v redukované dávce, 6/2015 fotosenzitivní reakce na předloktí grade III, neurologické symptomy - vertigo, zpomalení psychomotorického tempa. Podezření na recidivu mozkové metastázy, léčba přerušená na tři měsíce. MRI mozku negativní, PET/CT s další regresí sledovaných ložisek. Od 11/2015 terapie vemurafenibem pokračuje, aktuálně fotosenzitivní reakce obličeje grade II, cílená léčba měsíc přerušená, v plánu restagingové PET/CT 3/2016. Celkem pacientka léčená vemurafenibem 30 měsíců s efektem kompletní odpovědi v plicích, mozku, lymfatických uzlinách v oblasti poplitey a parciální odpovědi v pánevních lymfatických uzlinách. Přerušení celkem 4krát: 3krát pro toxicitu, 1krát pro neurochirugický výkon.

Závěr:

Léčba vemurafenibem s sebou nese tolerovatelné nežádoucí účinky, zejména kožní. Po přerušení léčby dochází k rychlé úpravě stavu. Intermitentním vysazováním BRAF inhbitoru pro toxicitu a následnou redukci dávek, lze dlouhodobě udržovat odpovědi generalizovaného onemocnění na léčbu s parciální regresí.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016