Dlouhodobé přežívání po radikální resekci pro duktální karcinom hlavy pankreatu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Onkochirurgie

Číslo abstraktu: 091

Autoři: MUDr. Radek Pohnán; MUDr. Lucie Bieberová; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Úvod

Karcinom pankreatu je nejčastějším maligním novotvarem podjaterní oblasti, který během jednoho roku vede k úmrtí o 80% nemocných. Průměrné přežití u neoperovaného nemocného nebo nemocného po paliativním operačním výkonu je 4-6 měsíců, po resekčním výkonu 11-20 měsíců. 5tileté přežití nemocných po radikální resekci se pohybuje mezi 7-25%. Přínos aktinoterapie a chemoterapie je v současné době limitován, a tak jedinou potencionálně efektivní terapeutickou modalitou je radikální resekční výkon.

Materiál a metoda

Provedli jsme retrospektivní analýzu nemocných s histologicky potvrzenou diagnózou duktálního adenokarcinomu hlavy pankreatu, kteří byli operováni na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN Praha od dubna 2004 do prosince 2010. Dále jsme použitím databáze www.pubmed.org vyhledali a analyzovali dostupné literární údaje z posledních 10 let. Uvedené výsledky léčby jsme porovnali s výsledky terapie u naší sestavy nemocných.

Výsledky

V sedmiletém období podstoupilo 69 nemocných pankreatoduodenektomii a 9 pacientů totální pankreatektomii pro duktální karcinom hlavy pankreatu. Medián přežívání je 18,5 měsíce, 5tileté přežití v souboru je 8%. 30tidenní pooperační mortalita nepřesáhla 3,8%. Naše výsledky jsou v souladu s literárními údaji.

Závěr

V současné době je resekční výkon jedinou léčebnou metodou, která signifikantně prodlužuje život nemocného a může být potencionálně kurabilní s pětiletým přežíváním v naší sestavě 8% a perioperační mortalitou nepřesahující 4%.

Práce podpořena grantem IGA NS/9998-4

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011