Docetaxel v léčbě nemocných s karcinomem prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>IV. blok: Systémová terapie</b>

Číslo abstraktu: 016

Autoři: MUDr. Otakar Bednařík, CSc.

Docetaxel patří mezi „mitotické jedy“, poškozuje funkci dělícího vřeténka. Urychluje tvorbu mikrotubulů a stabilizuje již vytvořené tubuly – jde o inhibici depolymerizace mikrotubulů. Je narušen průběh mitózy, mitóza se neúměrně prodlužuje, je blokován přechod buněk z fáze G2 do fáze M (radiopotenciační účinek). Dalším mechanismem účinku je indukce apoptózy (tlumí expresi onkogenu bcl-2). Do stejné skupiny léků patří také paklitaxel.

Docetaxel je účinný v léčbě celé řady nádorových onemocnění: nádorů vaječníků, nemalobuněčného plicního karcinomu, karcinomu pankreatu, jícnu, žaludku, nádorů hlavy a krku, karcinomu prostaty.
Hlavní indikací je však léčba nemocných s karcinomem prsu. Docetaxel je v současné době jedním z nejúčinnějších cytostatik v léčbě metastatického karcinomu prsu a to jak v monoterapii, tak v kombinaci s dalšími cytostatiky.

Velmi dobrá účinnost u metastatického onemocnění vedla ke klinickým studiím v neoadjuvantním podání (studie NSABP B-27, TAX 301, GEPAR DUO, GEPAR TRIO). Studie prokázaly, že sekvenční podání docetaxelu v neoadjuvanci téměř zdvojnásobuje počet dosažených patologických kompletních remisí, což je prediktorem lepších léčebných výsledků (prodloužení období bez známek nemoci - DFS a celkového přežití nemocných - OS).

Také v adjuvantním podání se docetaxel jeví jako velmi účinný lék. Výsledky klinické studie BCIRG 001 po 55 měsících sledování prokázaly signifikantně lepší DFS a OS v rameni TAC (taxoter, adriamycin, cyclophosphamid) proti léčbě chemoterapií FAC.
Data z klinických studií ukazují na velmi dobrou účinnost docetaxelu v léčbě časných stadií karcinomu prsu. Tento preparát je velkým přínosem pro naše nemocné. Výsledky probíhajících studií by měly přispět k určení optimálního režimu podání a kombinací s jinými cytostatiky, abychom mohli léčbu individualizovat a dosáhnout tak co největšího benefitu pro pacienta.

Přednáška bude aktualizována podle výsledků prezentovaných na 26. sympoziu SABCS v San Antoniu. Pro přehled uvádím design hlavních klinických studií.

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004