Efekt neoadjuvantní terapie v zobrazovacích metodách

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 005

Autoři: H. Bitmanová; MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.; MUDr. Jana Žížalová; MUDr. Jana Frýbová

Zobrazovací metody jsou velkým přínosem pro zvolení a sledování efektu neoadjuvance
Jaké odpovědi očekává onkolog a chirurg od radiodiagnostika ?
  1. Zda a jaký efekt má daná chemoterapie efekt na nádorové ložisko
  2. Při pozitiviních LU – efekt léčby i na LU
  3. Přesně lokalizoavat ložisko ještě před započetím chemoterapie- u nás 4%roztok Carbo adsorbens aplikujeme cca 1cm od viditelného okraje, minimálně ze dvou stran v nejdelším rozměru TU změn.
Efekt neoadjuvance sledujeme sonograficky před každou následující dávkou.
Ložisko měříme ve třech rozměrech:
X –nejdelší rozměr, Y - rozměr kolmý na X, Z - ventrodorzální rozměr.
Vypočítáme objem ložiska.
Dále sledujeme jeho vztah ke kůži a podkoží a dorzálně k fascii svalové. Hodnotíme vzhled lymfatických uzlin.
Po každé dávce / resp. před následující/ se při sonografickém vyšetření vyjadřujeme k chování ložiska.
Regrese-ložisko se zmenší objemem, rozpad – mění se struktura /echotextura/ ložiska bud z centra anebo se rozpadá na několik drobných,došlo ke zvětšení ložiska , nemění se. Zapisujeme do protokolu.
Podle něj pak onkolog vyhodnocuje efektivitu dané léčby .
Po skončení léčby , před chirurgickým zákrokem ještě provádíme kontrolní MG a porovnáme s původním snímkem. Hodnotíme opět velikost,přítomnost mikrokalcifikací, sytost a vztah k podkoží.
Všechny resekáty jsou peroperačně zrentgenovány a následně zhodnoceny- opět nutno zhodnotit přítomnost ložiska či mikrokalcifikací v resekátu a porovnat se předoperační MG.

Celkem bylo na našem pracovišti do září 2004 sledováno přes 100 pacientek s neoadjuvantní chemoterapií.
V našem souboru jsme hodnotili o kolik se zmenšilo sonograficky + na mamografii ložisko před 1. a po poslední CHT před operací. V kolika případech jsme zaznamenali rozpad ložiska. Naše výsledky se pak porovnaliy s výsledky definitivní histologie. Konkrétní čísla se teprve zpracovávají-budou prezentovány při Onkologických dnech.Předběžně lze říci, že jak USG vyšetření ,tak mamografie se ve více než 80% shodovaly se závěry definitivních histologií.Tudíž se může onkolog spolehlivě řídit radiologickým sledováním.
Na několika pacientkách je zde prezentována spolupráce onkologů a radiodiagnostiků při neoadjuvantní.chemoterapii.

A.
Žena 52 letá ,s hmatnou rezistencí v pravé mammě velikosti téměř 6cm. MG vidíme oválné objemné ložisko ,jehož vzhled na první pohled není typicky maligní,jen určitá neostrost ventrálního okraje ložiska je netypická pro benigní léze. Biopticky ověřeno –nádor povahy medulárního karcinomu, což odpovídá vzhledu tumoru.
Na ultrazvuku je téměř anechogenní poměrně pravidelné ložisko,s hladkými okraji
Efekt léčby u této pacientky vidíme zde.Po druhé dávce Taxoteru došlo ke zmenšení asi o pětinu původní velikosti ,před operaci není ložisko detekovatelné.
Rovněž na MG není ložisko patrné, jen měkká zastření v oblasti původního nádoru ukazují na jeho lokalizaci-podmíněno regresivními změnami.
Klinická klasifikace T3.NO,MO –nádor klinicky téměř 7cm, hmatný, vyplňuje DZK pravého prsu, axily bez uzlin
Core cut – nález má charakter málo diferencovaného karcinomu, přítomnost zánětlivé celulizace připouští dg medulárního ca. ER+ PR negativní
Klinická klasifikace T3.NO,MO –nádor klinicky téměř 7cm, hmatný, vyplňuje DZK pravého prsu, axily bez uzlin

Histologie – částka velká 60x45x25mm.
V materiálu nacházíme hyperplastické změny s rozbalováním duktů a regresivní změny, připomínající pilofagické granulomy. NA tomto pozadí nalezeno několik málo reziduí solidně uspořádaného karcinomu.
8 lymfatických uzlin bez metastáz
klasifikace M 8010/3 ,pTMN nestanoveno, G nestanoveno

B.
Žena 45 letá , s netypický pohmatovým zhrubění a asymetrií ve velikosti mammy,kterou jasně vidíme na MG, pravý prs je menší ,což je podmíněno retrakcí při nádorové infiltraci.
V sono obraze je patrné při porovnání stejné oblasti druhé strany nápadné rozšíření vrstvy tkáně, hrubá nepravidelná echa a nelze dobře diferencovat dorzální struktury fascie a svalů. Core cut biopsie prokázala lobulární infiltrující karcinom.U této pacientky rovněž došlo ke zmenšení nádoru, po druhé dávce již vidíme jakousi centralizaci a lze již zčásti odlišit svalovou fascii.
Před operací je původní ložisko lokalizováno na plochu v USGjen asi 20x20mm. V MG vidíme,že se prs opětovně zvětšil, je symetrický , snížila se sytost žlázy.
Klinická klasifikace T3,NO,MO – téměř polovina prsu vyplněna nádorem ,jehož okraje lze palpačně jen těžko diferencovat.
Core cut – infiltrující karcinom lobulárního typu, ER 20%, PR 30%
Definitivní histologie – útvar velký 75x60x40mm, ve střední části je ložisko 18x30x12mm. Ložisko je tvořeno změněným duktálním ifiltrujícím karcinomem,šířícím se v tuhém vazivu.
6 lymfatických uzlin bez metastáz
klasifikace M 8500/3 ypT2,pNO ani G nestanoveno

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005