EFEKTY KOMBINOVANÉHO PÓSOBENIA KYSELINY ALL-TRANS RETINOVEJ, KYSELINY KÁVOVEJ A CELECOXIBU NA OSTEOSARKÓMOVÉ BUNKOVÉ LÍNIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Sarcom

Téma: XI. Sarkomy

Číslo abstraktu: 111

Autoři: Mgr. Silvia Chovanová; Ing. Miroslava Krzyžánková, Dr. rer. nat.; RNDr. Petr Chlapek, Dis. Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; doc.RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Východiska:

 Osteosarkóm je najčastejší primárny zhubný nádor detí a dospelých. Prognóza pediatrických pacientov s relabujúcim osteosarkómom zostáva neistá, aj napriek vývoju nových liečebných postupov. V týchto prípadoch predstavuje liečebný protokol COMBAT jednu z možností terapie. V rámci pro­tokolu sa využíva kyselina all-trans retinová (ATRA) ako induktor diferenciácie a celecoxib (CX) ako inhibítor angiogenézy. Súčasťou liečby je diéta bohatá na kyselinu kávovú (CA). Kedže CX a CA pósobia aj ako inhibítory katabolizmu ATRA v bunkách, študovali sme účinky kombinácií ATRA+CX a ATRA+CA na osteosarkómové bunkové línie.

Materiál a metódy:

Boli použité osteosarkómové línie Saos-2 a OSA 01. Zvolené pracovné koncentrácie činidiel boli ATRA 0,1 uM; 1 uM; 10 uM; CX 10 uM a 50 uM; CA 13 uM a 52 uM. Línie boli ovplyvňované samotnými činidlami ATRA, CX, CA ako aj ich kombináciami. Sledovali sa zmeny bunkovej morfológie, viability, ovplyvnenie frekvencie apoptózy a zmeny v expresii osteoblastických diferenciačných markerov.

Vý­sledky:

Línie vykazovali rozmanité spektrum citlivosti voči ATRA, CX, CA a ich kombináciám. Zmeny morfológie Saos-2 boli pozorované po 7 dňoch, zmeny línie OSA 01 po 21 dňoch. Línia Saos-2 vykazovala podstatne vyššiu citlivosť voči CX a ATRA než línia OSA 01. Citlivosť voči CA bola porovnatelná v oboch sledovaných líniách. Čo sa týka frekvencie apoptózy, po 24 hod neboli medzi jednotlivými skupinami línií pozorované badatelnejšie zmeny. Po 72 hod bola v línii Saos-2 po inkubácii s CX pozorovaná zvýšená frekvencia apoptózy. Proapoptický efekt CX na bunky OSA 01 nebol v porovnaní s efektom na Saos-2 tak výrazný. Zmeny expresie skorých i neskorých osteoblastických markerov boli pozorované v oboch líniách.

Záver:

V oboch líniách bol pozoro­vaný efekt spoločného pósobenia ATRA s CA a CX. Línie vykazovali rózne spektrum citlivosti voči jednotlivým látkam v sledovaných parametroch. Výsledky potvrdili potenciál ATRA indukovať diferenciáciu vo vybraných osteosarkómových líniách a ukázali zosilnenie tejto indukcie použitím kombinácií ATRA a CA (CX).

Projekt je financovaný z programu SoMoPro. Výskum získal finančný príspevok Európskeho spoločenstva v rámci 7. rámcového programu (FP/2007-2013) podia Grantovej dohody č. 229603. Výskum je ďalej spolufinancovaný Juhomoravským krajom a projektom RECAMO CZ 1.05/2.1.00/03.0101.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013