Epidemiologický vývoj nádorů ledvin a močového měchýře

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 018

Autoři: Edvard Geryk; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; RNDr. Milan Konečný, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; Jakub Odehnal

ÚVOD:

V obsáhlé světové literatuře o nádorech přibývají v posledních letech práce o jejich geografické distribuci. Dosavadní zkušenosti kartografických metod (1, 2, 3) umožňují lépe vnímat a pochopit jejich epidemiologický vývoj a přijmout opatření, která by ve sledovaném regionu měla změnit dosavadní nepříznivý vývoj. Jeho důsledky jsou kriticky posuzované nejen z pohledu potřeb zdravotní péče, změn genofondu a etické zátěže, ale především hrazených nákladů a jejich účelného využití. Výší 14,6% rizika zhoubného onemocnění do 65. roku života se česká populace řadí mezi dvanáct nejohroženějších mezi 170 zeměmi (4). Z recentních přehledů vyplývá, že v roce 2005 z každého tisíce obyvatel České republiky bylo 7 nově zjištěných nádorů a každý den průměrně přibývalo 196 nově postižených, kteří odhadovali čas, který jim tato nemoc vyměřovala do konce života. V uvedeném roce z každého tisíce obyvatel byla evidována 3 úmrtí na nádor s denním průměrem 77 zemřelých. Nádory ledvin a močového měchýře přispívají k tomuto riziku v rozsahu, který uvádí zpracované údaje z dostupné statistiky u české populace.

METODIKA:

Pro odhad objemu výkonů diagnostiky a terapie v uroonkologii byl zpracován vývoj okamžikové prevalence nemocných s dg. C64-C67, jak ji umožňují ověřená data Národního onkologického registru, poskytnutá ÚZIS ČR jako správcem databáze. Jejich rozložení podle pohlaví, dvou věkových kategorií a krajů v letech 1989-2005 bylo porovnáno s údaji incidence a mortality a procentním zastoupením ve spektru dostupných diagnóz C00-D09. Odhad počtu žijících s nádory ledvin a močového měchýře v roce 2010 a 2015 byl matematicky modelován z dat prevalence bez korelace s predikcí incidence, mortality, evidence a dalších determinant.

VÝSLEDKY:

Z porovnání údajů mezi rokem 1989 a 2005 vyplynuly následující výsledky:
1) Nádory ledvin (graf 1, 2)

Muži - incidence vzrostla o 912 (o 95%) na 1874, úmrtnost se zvýšila o 82 (o 12%) na 771, prevalence vzrostla o 7340 (o 297%) na 9812 případů a činila 5,2% ze všech žijících mužů s dg. C00-D09.

Ženy - incidence vzrostla o 499 (o 80%) na 1121, úmrtnost se zvýšila o 100 (o 26%) na 488, prevalence vzrostla o 5199 (o 287%) na 7011 případů a činila 2,6% ze všech žijících žen s dg. C00-D09.


2) Nádory močového měchýře (graf 3, 4)

Muži - incidence vzrostla o 933 (o 104%) na 1827, úmrtnost se snížila o 5 (o 1%) na 507, prevalence vzrostla o 7395 (o 207%) na 10 941 případů a činila 5,8% ze všech žijících mužů s dg. C00-D09.

Ženy- incidence vzrostla o 366 (o 129%) na 650, úmrtnost se zvýšila o 41 (o 26%) na 199, prevalence vzrostla o 3041 (o 284%) na 4111 případů a činila 1,5% ze všech žijících žen s dg. C00-D09.


Za podmínek pokračující úrovně diagnostiky, terapie, prevence a evidence nádorů vylučovacího systému, lze předpokládat, že v příštích letech dosáhne počet žijících v:

 • roce 2010 asi 21,4 tis. s nádory ledvin a 19,6 tis. s nádory močového měchýře

 • roce 2015 přes 26,3 tis. s nádory ledvin a 24,7 tis. s nádory močového měchýře.

V ČR může prevalence v roce 2010 překročit 41 tis. případů s nádory vylučovacího systému, tj. nárůst o 32 tis. (o 360%) a v roce 2015 přes 51 tis. případů, což je nárůst o 42 tis. (o 474%) ve srovnání s rokem 1989 (graf 5).

V přednášce bude uveden video záznam vývoje kartografické distribuce počtu žijících s nádory ledvin a močového měchýře v krajích. Podrobnější údaje o vývoji prevalence poskytuje zájemcům přehled, který bude koncem roku 2008 zaslán zdravotnickým zařízením (5).

DISKUZE:

I když odhady dalšího vývoje nádorů jsou poněkud nepřesné, některé předpoklady se stávají jistými: Pokračujícímu nárůstu stárnoucí populace ve světě odpovídají očekávané počty nových případů onemocnění, jejichž zvýšení může být mnohem větší, pokud bude pokračovat dosavadní nezdravý způsob života a kouření. Odhad z roku 2006 uvádí, že k 16,5 mil. nových onemocnění ve světě roce 2020 přibude víc než 10 milionů pacientů, které budou nádory každoročně usmrcovat. Z nich by bylo možné 2 miliony zachránit a dalších 6,5 mil. ročně do roku 2040, pokud by se nyní uskutečnila protinádorové opatření. Zdá se, že bez ohledu na pokroky lékařských technologií, je možné dosáhnout podstatného snížení úmrtnosti nebo zdravotních důsledků z nádorů především jejich prevencí a nikoliv léčbou (4). Z tohoto pohledu mají nádory ledvin a močového měchýře společná rizika s mnoha dalšími novotvary. Pokud počet kuřáků ve světě dosáhne 1,4 mld. v roce 2010 a 1,6 mld. v roce 2020, bude stále obtížnější poskytovat standardní léčbu rostoucím počtům onkologicky nemocných. Vzrostou-li jejich počty mezi roky 1989-2015 3,5krát na více než 600 tis. případů, stanou se nádory s téměř 12 mld. korun v ČR druhou nejnákladnější skupinou nemocí po kardiovaskulárních chorobách. Jakým objemem péče a nákladů se podílí na výdajích nádory vylučovacích cest? Tento předpokládaný vývoj zvýší nároky na multidisciplinární řešení malignit na úrovni národní i regionální (6).

ZÁVĚR:
Porovnání vývoje nádorů ledvin a močového měchýře mezi roky 1989 a 2005 naznačuje, že:
 • Incidence se zvyšovala rychleji u nádorů močového měchýře i když počty nových nádorů ledvin v roce 2005 převyšovaly o 518 hlášených nádorů měchýře
 • Mortalita obou pohlaví na nádory ledvin byla vyšší o 553 hlášených proti nádorům měchýře
 • Prevalence rostla rychleji u nádorů ledvin mužů než u žen, v roce 2005 žilo více mužů s nádory měchýře (10 941) než s ledvinami (9812) a více žen s nádory ledvin (7011) než měchýře (4111).
Příčiny některých rozdílů lze očekávat v převaze kouřících mužů a rozdílnému zastoupení časných a pokročilých stadií v incidenci malignit mezi oběma pohlavími.

Zpracování bylo podpořeno grantem GA ČR č. 205/07/1278.

Literatura:
 1. Konečný, M. et al.: Open regional atlas of South Moravia: In: Joint ICA Commissions Seminar: Internet-based cartographic teaching and learning: atlases, map use and visual analytics. Univ. Politecnica de Madrid, 2005, p. 93-98.
 2. Konečný, M.: Strategie pian of the ICA - ways of realization. Map. Journal of the Japan Cartogr. Association, 2005, 43, 1, ISSN 0009-4897.
 3. Konečný, M.: The illustrated world atlas - a comprehensive portrait of planet earth. Regional 1. mapping konsultant. Weldon Owen Pty Ltd. 2004, ISBN 1740893182.
 4. Mackay, J. et al.: The Cancer Atlas. American Cancer Society, Atlanta, 2006, 128 p.
 5. Konečný, M. et al.: Prevalence nádorů v České republice, 1989-2005-201 5. PřF MU Brno, 2008, 64 p. ISBN 978-80-903255-2-4.
 6. Geryk, E. et al: Prevalence nádorů v ČR. Zdravotnictví v ČR, 2007, 3, 10, p. 94-100.

Datum přednesení příspěvku: 11. 10. 2008