EPIDEMIOLOGIE NÁDORŮ VARLAT, MULTICENTRICKÝ PROJEKT

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat I

Číslo abstraktu: 025

Autoři: prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; P. Mužík

Testikulární germinální nádory (TGN) nejsou příliš frekventní. U nás se ročně diagnostikuje na 400 nových případů. Zatímco incidence se zvyšuje, úmrtnost se snižuje (tab. 1). V Evropě představuje ČR zemi se střední incidencí (tab. 2). Věkové rozložení seminomů a neseminomů je zcela typické a je srovnatelné s jinými zeměmi (tab. 3). Klíčovým momentem v diagnosticko-léčebném procesu je včasná diagnóza. I když se podíl nepokročilých stadií poněkud zvyšuje, činí pokročilé formy choroby tvoří stále nezanedbatelnou část z celkového počtu případů.
Přežití se postupně zlepšuje. Srovnáním přežití z let 1995–2002 oproti období 1981–1994 zjišťujeme signifikantní zlepšení. Přesto však stále určité procento nemocných umírá.
V celém diagnosticko-léčebném programu je několik důležitých aspektů:
  1. Rizikové faktory;
  2. Prognostické a prediktivní faktory;
  3. Včasná léčebná stratifikace;
  4. Dlouhodobé sledování.

S cílem prohloubit znalosti o těchto nádorech v našich podmínkách a zlepšit léčebné výsledky vytvořila 3 pracoviště (FTN, MOÚ a odd. biostatistiky) kooperující tým. Spolupracujícími a konsultačními pracovišti jsou Urologická klinika FN Motol a Patologicko-anatomický ústav 1. LF UK.
Výskyt běžně uváděných rizikových faktorů v naší populaci není znám. Chceme na základě podrobných dotazníků zjistit výskyt těchto faktorů v populaci nemocných. Jako kontrolní skupina slouží zdraví muži – dárci krve. Dosud jsme shromáždili informace o 794 nemocných a 218 zdravých mužích.
Chceme zjistit platnost prediktivních a prognostických faktorů v populaci našich nemocných. Včasná léčebná stratifikace umožní méně intenzivní a také méně toxickou léčbu u pacientů s nepokročilým onemocněním a s dobrou prognózou na straně jedné a intenzivní léčbu včetně vysokodávkované chemoterapie u pokročilých onemocnění na straně druhé.
Dlouhodobé sledování odléčených nemocných sleduje včasné podchycení možných pozdních poléčebných změn, včasné zachycení možných pozdních relapsů, včasné podchycení druhých primárních nádorů ať již poléčebných, nebo sporadických.
Náš tříletý grantový program směřuje k racionalizaci celého komplexního diagnosticko-léčebného programu k centralizaci TGN, k vytvoření morfologického referenčního centra a k jednotnému protokolu, který bude pravidelně vyhodnocován tak, aby byla zachována kvalita (quality assurance) celého procesu. Připojení dalších pracovišť je vítáno.

Tabulka č. 1. Vývoj incidence a mortality diagnózy C62 v ČR (Zdroj: ÚZIS ČR)


Tabulka č. 2. Srovnání incidence diagnózy C62 v evropských zemích; ASR(W) – věkově standardizovaná incidence – světový věkový standard (Zdroj: GLOBOCAN 2002)


Tabulka č. 3. Věková struktura pacientů s diagnózou C62 – srovnání seminomů a neseminomů za období 1977–2002 (Zdroj: ÚZIS ČR)

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005