Epigenetické faktory provázející vznik a progresi NSCLC

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_03

Autoři: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; Barbora Belšánová; MUDr. František Brůha; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; A. Uhrová-Mészárosová; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Ve vyšetřování molekulárních markerů zaměřených na predikci léčebné odpovědi a prognózu onemocnění se v poslední době kromě somatických genových mutací či amplifikací uplatňují i epigenetické faktory. Jde především o patologické ovlivnění genové exprese v důsledku aberantní metylace genomové DNA. To nastává nejčastěji v důsledku metylace tzv.

CpG ostrůvků, které se hojně nacházejí v regulačních oblastech genů (promotorech). Nejčastějším příkladem je hypermetylační inaktivace tumor-supresorových genů vedoucí k nekontrolovanému buněčnému dělení.

Obdobné pochody mohou být zodpovědné i za resistenci cytostatické léčby. V této práci budou presentován projekt zaměřený na vývoj metodiky a následné vyšetřování epigenetického postižení nádorové tkáně pacientů v pokročilém stadiu onemocnění. Metylační analýzy byly prováděny z histologických a cytologických preparátů. Na základě pilotních výsledků byl sestaven panel genů s častým výskytem metylačního postižení. Součástí sdělení bude i přehled četnosti jednotlivých poruch v závislosti na progresi onemocnění.

Podporováno grantem IGA MZ 9718.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009