Eutanázie

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Ostatní

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: S25

Autoři: M. Stará

V posledních letech se otázka eutanazie a její legalizace často objevuje ve sdělovacích prostředcích. Na toto téma se také s oblibou píší bakalářské i doktorandské práce. To vše vyvolává diskuse, které jsou spíše emotivní než věcné.

Eutanazie se prezentuje buď jako problém lidských práv nebo také jako příklad pokrokového reformního úsilí. Jedná se však o složitý komplex problémů. Zahrnuje mnoho nesnadných a kontroverzních hledisek náboženských, morálních, lékařských a ošetřovatelských. Tento můj příspěvek však tyto problémy vyřešit nemůže. Zabývá se historií a současností eutanazie, ale také postojem jednotlivých náboženství k tomuto problému.

Hlavními argumenty, kterými se ospravedlňuje eutanazie, jsou snaha milosrdně zbavit člověka utrpení a respektovat osobní autonomii. V sázce je však lidský život, na to nesmíme zapomenout. Její legalizace je velmi tenký led, přesvědčují nás o tom příklady jak z historie, tak ze současnosti. Jak známo, zatím se nenašla cesta, která by dostatečně odstranila možnost jejího zneužití.

Problém je závažný jak pro lékařskou profesi, tak pro veřejnost. Samotná žádost o ni znamená něčí selhání, a to buď společnosti, lékaře nebo samotného žadatele. Pokud se nemocnému dostane správné a všestranné péče, která bude zaměřena na uspokojení jeho biologických, psychologických a sociálních potřeb, důvodů, proč o ni žádat, bude velmi málo.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005