Existuje skupina non seminomů středního rizika progrese?

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Diagnostika a léčba nádorů ledvin a varlat

Číslo abstraktu: 16

Autoři: MUDr. Jaroslav Hájek; Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.; MUDr. Ondřej Havránek; doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

   Cílem práce je zhodnotit prediktivní faktory testikulárních nádorů charakteru non seminomů.

   V letech 2000 a 2012 bylo na naší klinice léčeno 189 pacientů s testikulárním nádorem charakteru non seminomu. Podle TNM klasifikace bylo v klinických stadiích I, II, a III 84 pacientů (60 %), 49 (26 %), a 56 (30 %). Medián věku pacientů byl 31 let (rozmezí 18- 77 roky). Léčba byla založena na orchiektomii plus chemoterapií BEP (bleomycine / etoposid / cisplatina) a VeIP (vinblastin / ifosfamid / cis platina) a retroperitoneální lymfadenektomii u reziduální nemoci.

   Léčebný protokol byl pravidelně aktualizován v souladu s mezinárodními normami. Celkové přežití (OS) bylo hodnoceno podle stupně, Karnofského indexu (KI) a intenzity dávky chemoterapie s Kaplan-Meierovou metodou u 5% hladiny významnosti. Výsledky: ukazovaly významný rozdíl mezi OS u pacientů s různými klinickými stadii nemoci (log-rank test, p = 0,000), nicméně, podrobná analýza ukázala, že je výrazně horší přežití pouze ve stadiu III C (10 let OS pro IIIC vs III A + III B, 35% ve srovnání s 88%, p = 0,001), zatímco rozdíl mezi III B a nižšími stádii nebyl statisticky významný (p = 0,383) a 10- letý OS byl 94%.

   Intenzita dávky chemoterapie se ukázala být významným prediktivním faktorem pro OS u pacientů ve stadiích III A + III B. Pacienti s dávkou bez redukce měli významně vyšší OS než s jakýmkoliv snížením dávky (10 let OS 96 % vs 0 %, log-rank test, p = 0,000). Ve stadiu III C, intenzita dávky neměla vliv na OS (log-rank test, p = 0,167). Na rozdíl od intenzity dávky, ve fázi III onemocnění KI nemá prognostický význam pro OS (KI <80 proti KI ≥ 80, Log-rank test, p = 0.627), a to platí jak pro stadia III A + III B a tak i pro stadium III C.

   Závěry:

   Standardní péče u pacientů s testikulárními nádory charakteru non seminomu nabízí vynikající prognózu bez signifikantních rozdílů v OS ve skupině s dobrým a středním rizikem. Na druhé straně, výsledky pro stadium III C jsou špatné. Nenašli jsme žádný vliv celkového stavu pacienta na OS ani pro stadia etapy III A + III B, ani pro stadium III C. Snížení intenzity dávky chemoterapie má negativní dopad na OS u pacientů s stadiích III A + III B a je třeba se jí vyhnout, pokud je to možné.

Datum přednesení příspěvku: 18. 10. 2014