Exprese proteinů STAT, JAK, SOCS a PIAS u nádorů CNS. Vztah k histologickému typu a gradingu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Pokroky v molekulární biologii nádorů

Číslo abstraktu: 046

Autoři: Mgr. Nicol Straková, Ph.D.

Úvod: Proteiny rodiny STAT (Signal Transducers and Activators of Transcription) patří mezi transkripční faktory, které po aktivaci, translokaci z cytoplasmy do buněčného jádra a vazbě na specifické oblasti DNA ovlivňují expresi různých genů regulujících důležité buněčné funkce. Pro indukci STATs a jejich fosforylaci s následnou tvorbou homodimerů a heterodimerů je nutná aktivace rodiny cytoplasmatických tyrosinových kináz JAK (JAnus Kinases). Funkce STAT proteinů je negativně regulována rodinou proteinů SOCS (Suppressors Of Cytokine Signalling), PIAS a tyrosin fosfatázami. Výsledky nejnovějších prací ukazují také na roli STAT v procesu sebeobnovy nádorových kmenových buněk.
Cíl práce: Stanovení a analýza exprese proteinů STAT, JAK, ERK a SOCS, korelace s histologickým typem nádoru a gradingem.
Materiál a metody: Na 25 vzorcích astrogliálních nádorů různého gradingu, na vzorcích oligodendrogliomů a ependymomů různého gradingu, na vzorcích gangliogliomů, pinealocytomů, adenomů hypofýzy, neurinomů a na vzorcích meningeomů různého gradingu byla nepřímou imunohistochemickou metodou provedena detekce a semikvantitativní analýza (histoskóre) exprese proteinů STAT 2/3, SOCS 2/3, JAK a ERK1/2. Exprese těchto proteinů byla rovněž stanovena metodou Western blotu na lyzátech z buněčných nádorových linií lidských glioblastomů (T98G, U-87MG, A172, U-118MG). Výsledky byly statisticky korelovány s gradingem.
Výsledky a závěr: Výsledky mimo jiné ukazují, že jak u low-grade astrocytomů (LGA), tak u high-grade astrocytomů (HGA) je v nádorových elementech patrna vysoká exprese proteinů ERK1 (histoskóre LGA/HGA = 9/9) a ERK2 (histoskóre LGA/HGA = 8,1/8,9). Exprese JAK a STAT3 byla u obou skupin prakticky nulová. Průměrná exprese STAT2 byla u LGA 1,8 a u HGA 3,5. Histoskóre STAT 2 vyšší než 3 bylo zjištěno u 41% HGA, histoskóre STAT 2 nižší než 3 bylo zjištěno u 75% LGA.
Výsledky této pilotní studie a prokázané korelace svědčí pro význam uvedených molekul v patogenezi studovaných nádorů. Jejich detekce by mohla přispět k rozšíření a zpřesnění diagnosticko/prognostických algoritmů u nádorů CNS a k přesnějšímu rozdělení skupin s horší/lepší prognózou. Detekce některých studovaných proteinů by se mohla v blízké budoucnosti stát součástí standardního panelu imunohistochemických vyšetření.

Podporováno grantem IGA MZ ČR 1A8244-3/2004 a MSM 6198959216

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005