FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom močového měchýře I.

Číslo abstraktu: 005

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Arne Rovný; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Epidemiologie karcinomu močového měchýře je v České republice velmi podobná situaci v USA. V roce 2002 bylo ve Spojených státech přibližně 56,500 nových případů onemocnění nádorem močového měchýře a 12,600 nemocných na tuto diagnózu zemřelo. Toto číslo představuje 4,4 procenta všech nádorových onemocnění a 2,3 procenta všech úmrtí na nádorová onemocnění. Karcinom močového měchýře častěji postihuje muže. Incidence mezi ženami je stoupající. Poměr postižení muži: ženy u invazivního karcinomu je 4:1, poměr postižení neinvazivním karcinomem je 2,7:1. U obou pohlaví je kouření velmi důležitým faktorem pro vznik tohoto nádorového onemocnění. Stran pracovní expozice – ve Spojených státech je to 11 % žen a 21 % mužů. U žen je ale častěji iniciálně diagnostikováno pokročilejší stadium nemoci.

Kouření cigaret je primární rizikový faktor pro vznik karcinomu močového měchýře, riziko jeho vzniku je u kuřáku 5krát vyšší než u nekuřáků. Téměř polovina (47 %)mužů a 37 % žen zemřelých na karcinom močového měchýře ve Spojených státech byli kuřáci. Cigaretový kouř obsahuje široké spektrum chemických karcinogenů, zahrnujících polycyklické aromatické uhlovodíky, aromatické aminy a N-nitroso sloučeniny, které po metabolické transformaci katalyzované specifickými enzymy mohou vytvářet reaktivní metabolity schopné navázat se na DNA uroteliálních buněk a tak vyvolat její mutagenní změny.

Vyšší riziko onemocněním karcinomem močového měchýře provází i některá zaměstnání: výrobci barev, zpracovatelé hliníku, pracovníci v kožedělném a gumárenském průmyslu, malíři, řidiči kamionů a nákladních vozů.

Závislost mezi pitím kávy a karcinomem močového měchýře není jednoznačná. Ty práce, které tento předpoklad potvrdily, poukazují na možnost vlivu kofeinu v souvislosti s dalšími chemickými látkami a pracovním prostředím, ve kterém se nemocný nachází.

Vztah mezi pitím kávy a karcinomem močového měchýře je přibližně dvakrát vyšší u žen (5,2) než u mužů (2,6).

Tak jednoduché opatření v prevenci, jako je pití většího množství tekutin (zejména vody), má skutečný dopad na snížení incidence karcinomu močového měchýře.

Konzumace alkoholu zřejmě riziko toho nádorového onemocnění nezvyšuje. Ojedinělé starší studie našly mírně zvýšené riziko u silných pijáků piva, eventuelně dělníků v pivovarech: za možné karcinogeny byly pokládány sloučeniny arzenu uvolňované ze speciálně konzervovaných dřevěných pivních sudů.

Jistý efekt na vznik karcinomu močového měchýře má i předchozí ozařování pánve – zejména u žen po radioterapii pro karcinom čípku děložního. Z cytostatik je to podávání cyklofosfamidu (jeho nežádoucím účinkem je hemoragická cystitida), z dalších léků především analgetika obsahující fenacetin. Byl prokázán vztah mezi častějšími infekcemi urinárního traktu a karcinomem. Role lidského papiloma viru, který se uplatňuje u karcinomu cervixu u žen, ale prokázaná nebyla. Vitamíny jsou intenzivně studovány v řadě studií v prevenci karcinomu močového měchýře.

Je důkaz o chemoprevenci vitamínu A. Iniciálně jsou doporučovány dávky 32,000 IU/den vitamínu A, s menší dávkou (24,000 IU) pro osoby s váhou méně než 50 kg. Vzhledem k možné hepatotoxicitě při dlouhém užívání mají být dávky po 3 letech redukovány na 16,000 IU. Také vitamín B6 v monoterapii prokázal účinnost pro snížení rizika karcinomu močového měchýře. Vitamíny C a E jsou potenciální antioxidanty a mohou inhibovat karcinogenesi u močového měchýře neutralizací reaktivních oxygenních látek, které poškozují DNA, nebo inhibicí nitrosaminů. Vitamín C a E také stimulují imunitní systém. Poslední práce publikovaná v roce 2002 v American Journal of Epidemiology podpořila hypotézu, že dlouhodobé užívání vitamínu E (více než 10 let) redukuje riziko úmrtí na karcinom močového měchýře.

Datum přednesení příspěvku: 30. 11. 2006