Frekvence HLA-B7 u pacientek s karcinomem prsu a nádorem děložního čípku v české populaci.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: II. Nádorová genetika

Číslo abstraktu: 030(p239)

Autoři: Mgr. Kristýna Greplová; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; MUDr. Miroslava Nekulová

HLA (human leukocyte antigen) geny, které kódují antigen-prezentující proteiny, jsou vysoce polymorfní. Jednotlivé typy alel jsou asociovány s vyšším výskytem různých onemocnění, například spojení mezi HLA-B27 a ankylozující spondylitidou (morbus Bechtěrev) [1] či HLA-B35 a malárií [2]. Byly provedeny některé studie hledající vztah mezi nádorovými onemocněními a typy HLA alel, nicméně výsledky se výrazně liší v závislosti na geografickém umístění studované populace.
Dřívější španělská studie poukázala na asociaci alely HLA-B7 a zvýšeného výskytu karcinomu prsu, což se nepotvrdilo v amerických studiích.
V naší prospektivní studii jsme chtěli zjistit výskyt alel HLA-B7 v asociaci s onemocněním karcinomu prsu u české populace. Zkoumali jsme 116 zdravých dárců a 116 pacientek s karcinomem prsu [3]. Ve zdravé populaci jsme HLA-B7 alelu nalezli u 16 % dárců, kdežto u žen s karcinomem prsu byla u 23 %. Průměrný koeficient R (odds ratio) měl pro tuto studii hodnotu 1,55 s 95% konfidenčním intervalem (0,8 až 3,0). Z hlediska věku jsme pacientky rozdělili na 2 skupiny - do 50 let věku a nad 50 let, abychom zjistili případný rozdíl ve výskytu HLA-B7 alel. V obou věkových skupinách bylo zastoupení HLA-B7 podobné, takže výskyt HLA-B7 nezávisí na věku pacientek.
Dále jsme se zaměřili na diagnózu C53 z důvodu výskytu onemocnění spojeného s virovou infekcí. Přítomnost antigenu může hrát v tomto případě významnou roli. Z dosavadních výsledků vyplývá, že u pacientek s karcinomem děložního čípku je v rozdílu s diagnosou C50 exprese alely HLA-B7 potlačena.
Asociace mezi HLA-B7 alelou a karcinomem prsu u pacientek v české populaci byla prokázána, avšak nezávisí na věku.

Literatura
  1. David-Chausse J, du Pasquier P, Dehais J, Bullier R, Delmas M. [Fiessinger-Leroy-Reiter disease seen in a rheumatology unit. Apropos of 71 cases]. Rev Rhum Mal Osteoartic 1980; 47:243-50.
  2. Contu L, Carcassi C, Orru S, Mulargia M, Arras M, Boero R, et al. HLA-B35 frequency variations correlate with malaria infection in Sardinia. Tissue Antigens 1998; 52:452-61.
  3. Lavado R, Benavides M, Villar E, Ales I, Alonso A, Caballero A. The HLA-B7 allele confers susceptibility to breast cancer in Spanish women. Immunol Lett 2005; 101:223-5.

Tato práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví číslo MZ0MOÚ2005.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008