FULVESTRANT – HORMONÁLNÍ LÉČBA KARCINOMU PRSU

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p006

Autoři: MUDr. Zuzana Donátová; MUDr. Drahomíra Kordíková; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; J. Mendelová

ÚVOD
Hormonální léčba má stálé místo v komplexní léčbě u karcinomu prsu jak u premenopauzálních, tak u postmenopauzálních žen. Fulvestrant je čistý steroidní antiestrogen, první antagonista estrogenních receptorů bez agonistických účinků, tyto receptory blokuje a následně degraduje. Léčebná účinnost byla prokázána klinickými studiemi v první, druhé i třetí linii hormonální léčby.

MATERIÁL
Od března 2001 do října 2006 bylo na našem pracovišti léčeno fulvestrantem 21 pacientek s generalizovaným ca prsu. Průměrný věk pacientek byl 64 let, 18 z nich dostávalo paralelně paliativní chemoterapii. Metastatické postižení skeletu se vyskytovalo u 17 pacientek, postižení plic u 9 pacientek, u 7 pacientek bylo jaterní postižení a u 5 postižení měkkých tkání nebo LU, postižení pleury u jedné pacientky, z toho se 14krát jednalo o smíšené postižení.

VÝSLEDKY
Léčebná odpověď: 1 pacientka dosáhla PR, 15 pacientek SD, tj. celkem 76 % pacientek ze souboru. SD trvala nad 6 měsíců u 8 pacientek, nejdelší trvání je 58 měsíců. Z celkového počtu 21 pacientek žije 13, z nichž 7 pokračuje v léčbě.

ZÁVĚR
Fulvestrant 250 mg vykazuje dobrou účinnost, je dobře tolerován pacientkami s metastazujícím karcinomem prsu. Delší interval sledování ukáže trvání léčebné odpovědi po léčbě fulvestrantem. Dávkovací schéma s intervalem podání 1krát měsíčně umožňuje pravidelné sledování pacientek a je dobře tolerovanou alternativou podání léku ve srovnání s denním užíváním perorální léčba u pacientek s pokročilou nemocí.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006