Funkce levé komory a krevní tlak ve vztahu k prodělané kardiotoxické léčbě

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L19

Autoři: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.; Prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc.; Marek Bajer; Z. Nováková; E. Závodná; N. Honzíková

ÚVOD
Cílem studie byla analýza vztahu mezi parametry popisujícími funkci levé komory a krátkodobou baroreflexní regulací krevního tlaku u dětí, dospívajících a mladých dospělých po kardiotoxické protinádorové léčbě.

METODA
Vyšetřili jsme 40 pacientů (průměr ± SD: věk 14,3 ± 3,7 let) po cytostatické terapii. Funkce levé komory byla hodnocena pomocí indexu ejekční frakce (EF) a výpočtem parametru FS (frakcionální zkrácení –určující procento systolického ztlušťování stěny levé komory) zjištěných echokardiograficky. Důležitým regulačním mechanismem pro regulaci krevního tlaku je citlivost baroreflexu, kterou jsem určovali pomocí spektrální analýzy kolísání tepových intervalů a systolického krevního tlaku (pětiminutový neinvazivní kontinuální záznam krevního tlaku přístrojem Finapres při metronomem kontrolovaném dýchání 20 dechů/min). Pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle velikosti EF: skupina A (EF mezi 75-65%) a skupina B (EF mezi 64-54%). Hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku (STK, DTK) a citlivosti baroreflexu (BRS vyjádřená v ms/mmHg, BRSf v Hz/mmHg) jsme pomocí lineární regrese normalizovali na věk 15 let a statisticky zpracovali (Mann-Whitney test, Spearmanův korelační koeficient).

VÝSLEDKY
Získali jsme následující normalizované hodnoty krevního tlaku a citlivosti baroreflexu včetně statistické analýzy při porovnání skupiny A s B: STK (A:104,3 ± 13,8; B:95,1 ± 14,4 mmHg; p<0,05); DTK (A:60,2 ±7,7; B:55,2 ± 9,4 mmHg, p=0,07); BRS (A:7,1 ± 4,5; B:7,3 ± 3,7 ms/mmHg; ns) a BRSf (A:0,0126 ± 0,006; B:0,0119 ± 0,005 Hz/mmHg; ns). Obě skupiny se lišily i hodnotou FS (A:37 ± 1,7; B:33 ± 1,7 %; p<0,01). Pro celý soubor pacientů jsme našli pozitivní korelaci mezi EF a STK (r=0,358; p<0,05).

ZÁVĚR
U dětí, dospívajících a mladých dospělých po prodělané kardiotoxické protinádorové léčbě jsme zjistili, že nižší ejekční frakce a frakcionální zkrácení levé komory jsou spojeny se signifikantním snížením systolického krevního tlaku a nesouvisí s citlivostí baroreflexu.

Podpořeno granty: IGA: NR 8006-3 a MSM: 0021622402.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005