Gaudia proti rakovině o.s.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 282p

Autoři: MUDr. Olga Kunertová

Gaudia proti rakovině je sdružení odborníků, poskytujících psychosociální služby onkologicky a jinak vážně nemocným pacientům a jejich blízkým.

 • Přinášíme úlevu nemocným

 • Pomáháme zvládat situaci příbuzným a blízkým

 • Přispíváme k přívětivé atmosféře zdravotnických zařízení

 • Věříme že i nemocný člověk může žít kvalitní a naplněný život!

 1. Poslání sdružení

  Smyslem existence sdružení je zpřístupňovat lidem s onkologickým onemocněním i jejich příbuzným a blízkým osobám psychoterapii a sociální poradenství. Jsme přesvědčeni, že to, jakou nemocí člověk trpí, souvisí nějakým způsobem s tím, jaký život žije, jak se sebou zachází a jak o sobě smýšlí, proto má-li se uzdravit, je třeba mu pomoci právě tyto okolnosti změnit.

  Zdravotní personál obvykle nemá kapacity na to, aby se takovými věci podrobněji zabýval, a ne každé zdravotnické zařízení má svého psychoterapeuta. Posláním sdružení je snažit se zaplnit tuto mezeru jednak vlastními silami – snažíme se o spolupráci s nemocnicemi, kde jsou onkologičtí a jinak nemocní lidé hospitalizovaní a kromě toho nabízíme ambulantní konzultace u nás v centru. Nemocným a jejich blízkým osobám poskytujeme péči odborníků z oborů psychologie, psychoterapie, psychiatrie, sociální práce a práce s tělem.

  Usilujeme také o to, aby psychoterapeutická péče a podpora nebyla na onkologických odděleních něčím vyděleným, ale aby se stala přirozenou součástí léčebného procesu. Chceme vzdělávat zdravotníky v základech efektivní komunikace, aby sami dokázali pomáhat rozhovorem tam, kde je třeba tak činit bezprostředně v součinnosti s terapií jinými prostředky, kde není odborný psychoterapeut k dispozici nebo si jej pacient nežádá. Dále se snažíme působit na lékaře a sestry, aby se chovali k pacientům s potřebným respektem k jejich individuálním potřebám a zvláštnostem, aby dokázali využít jejich touhu po uzdravení ke spolupráci a vzdali se své expertní pozice tam, kde to pacientům neprospívá. Tímto způsobem chceme přispět k tomu, aby se prostředí zdravotnických zařízení stalo lidsky přívětivější a důstojnější.
 2. Hlavní nabídka

  Psychologické poradenství a psychoterapie

  Probíhá formou individuálních, párových či rodinných konzultací. Formu, frekvenci a osobu terapeuta si dohodne klient s průvodcem. (Průvodce a terapeut může a nemusí být tatáž osoba.)

  Podpůrné léčebné metody

  • Lymfatická masáž (podpoří vylučování škodlivých a jedovatých látek z organismu, nastartuje či posílí imunitní systém, zmírňuje a odstraňuje otoky)

  • Reflexní terapie (léčebná i preventivní metoda využívající systému reflexních plošek umístěných na chodidle či dlani k příznivému ovlivňování jednotlivých orgánů a částí těla)

  Konzultace se sociální pracovnicí

  Naše sociální pracovnice poskytuje informace o možnostech a nabídkách především podpůrných aktivit různých občanských sdružení, o zdrojích informací o možnostech léčby, o alternativních přístupech, jejich přednostech a rizicích a také o nárocích, týkajících se sociální podpory státu. Nejde však jen o podávání informací, ale rovněž o rozhovor, v němž má příjemce možnost ujasnit si, co vlastně potřebuje, a z nabídky si vybrat tu pro sebe nejvhodnější.
 3. Aktuální přehled činnosti

  V Praze v současné době spolupracujeme s Nemocnicí sv. Karla Boromejského ‘Pod Petřínem’, na onkologické klinice Vinohradské nemocnice, kam dochází naši terapeuti pracovat s nemocnými přímo u lůžka. Začali jsme spolupracovat rovněž s onkologickou klinikou nemocnice ve Znojmě.

  Průběžně jsou využívány ambulantní služby v centru v Praze a v pobočce v Brně.

  Dokončili jsem pilotní projekt vzdělávání zdravotních sester v Institutu onkologie a rehabilitace na Pleši a na ministerstvo zdravotnictví jsme podali projekt týkající se vzdělávacího cyklu v komunikačních dovednostech pro zdravotnický personál, který hodláme nabídnout široké zdravotnické veřejnosti.

  Průběžně pracujeme supervizní a podpůrně s personálem spolupracujících nemocnic.

  Praktické zkušenosti z práce sdružení byly využity ke vzdělávání zdravotnických pracovníků, přednášky a semináře, konané ve spolupráce s Psychoterapeutickým centrem Gaudia www.gaudia.cz.

  Během roku 2010 se podařilo prohloubit spolupráci také s některými spřátelenými organizacemi:

  • Pro členky o.s. Alen uspořádaly naše pracovnice v květnu roku 2010 v rámci jejich pobytu ve Františkových lázních seminář o asertivitě a arteterapeutickou dílnu, rovněž si zde dámy mohly vyzkoušet reflexní masáž nohou.

  • Pro dobrovolníky Českého Fit Ilco o.s. jsme vytvořily vzdělávací program v komunikaci s nemocnými, jehož první část proběhla v září v Karlových Varech a v rámci schůze vedení Fit Ilco, která se konala v řijnu t.r. v Praze, proběhnul dále krátký seminář o supervizi a prevenci syndromu vyhoření.

  Pokračovala rovněž naše osvětová činnost

  Začali jsme spolupracovat s portálem Osudy na vytvoření internetového onkologického fóra pro pacienty s touto diagnózou. Zúčastnili jsme se také propagační akce Fajn den,, pořádané pro veřejnost sdružením Remedium, jejímž záměrem bylo seznámení se s prací a službami neziskového sektoru nejenom v Praze 3.

  V prosinci jsme z rukou ředitelky sdružení Liga proti rakovině Praha převzali Cenu Ligy 2010 za nejaktivnější přínos Českému dni proti rakovině v roce 2010.
 4. Základní principy práce

  Partnerství:

  Klient je vnímán jako partner v diskusi o žádoucích změnách a cílech spolupráce, je respektován jako právoplatný člověk, který si zaslouží být oceňován, mající vlastní zdroje a schopnosti ke kontrole vlastního života.

  Zkompetentňování:

  V oblastech, kde se klient cítí zaskočen nebo bezmocný, je záměrem naší práce vrátit mu kompetenci k rozhodování o sobě a schopnost žít svůj život nezávisle.

  Bezpečí:

  Intenzivní kontakt s průvodci, jejich osobní zainteresovanost a přátelská atmosféra v komunitě navozuje pocit bezpečí a dodává pocit oprávněnosti k vlastním způsobům řešení situace každého jednotlivce.

  Individuální přístup:

  Ke každému klientovi je přistupováno na základě jeho individuálních potřeb.

  Týmová spolupráce:

  Týmová koordinace dává klientovi možnost vybrat si svého průvodce podle profesního zaměření, způsobu práce či osobnostních charakteristik a pracovníkům přináší možnost konzultovat v případě potřeby svoje názory s ostatními, najít u ostatních podporu a obnovu vlastních sil. Energie, zaujetí pro věc a dobrá nálada v týmu je nakažlivá i pro klienty.
 5. Realizační tým

  Členové týmu:

  • Statutární zástupce: MUDr. Olga Kunertová

  • Terapeuti: Mgr, Hana Brachová, Mgr. Kateřina Benešová,
  • Socioterapeutka: Bc Věra Dufková

  • Fundriser: Irena Kraftová

  • Odborný garant: MUDr. Olga Kunertová

  • Masérka: Alena Srpová

  • Sekretariát: Veronika Beňová

  Brněnský tým: Mgr. Jana Brzkovská, Vratislav Kovář PhD, Mgr. Markéta Žárová Höbausová, Mgr. Marcela Blažková

  Tel. 242 487 327, Mobil Praha: 773993036, Mobil Brno: 739460251, Internet: www.gaudiaprotirakovine.cz

  adresa: Korunní 111, Praha 3 a Brandlova 4, Brno
  mail: info@gaudiaprotirakovine.cz,
  brno@gaudiaprotirakovine.cz

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011