Glio mítink a zajištění standardní léčby mozkových nádorů

Konference: 2015 8. Winter GLIO TRACK Meeting

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Primární nádory mozku

Číslo abstraktu: 14

Autoři: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

O víkendu 13.-14. 2.2015 proběhl ve Velkých Bílovicích již 8. ročník Winter Glio Track mítinku, kterého se účastnilo asi 50 odborníků z celé republiky. Pořádající Klinika radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu věnovala letošní setkání tématu zajištění a zhodnocení standardní léčby pacientů s nádory mozku v naší republice a samozřejmě také novinkám v diagnostice a léčbě primárních mozkových nádorů. Účastníky setkání byly neurochirurgové, radiační a kliničtí onkologové, radiodiagnostici, patologové, neurologové a molekulární biologové. Jako obvykle se meziooborového setkání účastnili i zástupci Slovenské onkologické společnosti. Večerní páteční jednání bylo zaměřeno na diskuzi k zajištění adekvátní péče o pacienty s mozkovými nádory v ČR. V úvodním sdělení prof. Petera z Hradce Králové, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF), zhodnotil současnou situaci v léčbě mozkových nádorů po odborné a organizační stránce. Léčba nádorů CNS může být plně zabezpečena pouze v rámci Komplexního onkologického centra (KOC). Statut KOC zajišťuje mezioborové stanovení optimální léčby v rámci jednání společných komisí, dostupnost zobrazovacích technik (CT, MR, PET), neurochirurgické zákroky a pooperační léčbu radioterapií, systémovou terapií, molekulárně biologické testování, neurologické sledování a také realizaci výzkumných projektů. V rámci KOC je zajištěna péče psychologa, sociálních pracovníků, rehabilitace. Vznik neuroonkologických center mimo síť KOC je kontraproduktivní. Léčba a péče o nemocné s mozkovými nádory je určena Standardy Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti. Další diskutující na toto téma, prof. Šlampa (MOÚ Brno), seznámil přítomné s dlouholetou (více než 12-ti letou) zkušeností s mezioborovou spoluprací u pacientů s mozkovými lézemi v Brně, což bylo vícekrát prezentováno v rámci různých odborných setkání a tento model převzaly všechny neuroonkologické týmy KOC. Navíc zdůraznil, že vznik dalších pracovišť s ozařovacími přístroji neodpovídá dlouhodobé koncepci SROBF. První den jednání byl doplněn výbornou a ilustrativní přednáškou z molekulární biologie nádorů mozku ing. Polívky z Plzně a sdělením svých zkušeností ze stáže na Mayo klinice v USA – dr. Malucelli (Ústí n. L.) a dr. Kazda (MOÚ). Oba potvrdili srovnatelnou úroveň standardní léčby mozkových lézí s naší republikou, rozdíly jsou především v počtu zaměstnanců, organizaci jejich práce a v počtu a úrovni vědeckých prací. Hlavní přednášející druhého dne, prof. Žaloudík (ředitel MOÚ), se sice léčbou mozkových nádorů cíleně nezabývá, ale prezentoval podrobnou statistiku tohoto onemocnění vycházející z údajů NOR a SVOD. Také on, ze své pozice ředitele MOÚ a senátora, hovořil o zajištění standardní léčby pacientů s mozkovými nádory v KOC na ekvivalentní úrovni. Budování nových center s neúplným přístrojovým vybavením a s nezkušeným personálním obsazením není vhodné. Prof. Štěrba a dr. Zitterbart (Klinika dětské onkologie, Brno) seznámili posluchače s chystaným zapojením do studie v léčbě dětského meduloblastomu. U těchto nemocných bude ještě ve větší míře kladen důraz na molekulárně-biologický profil, podle kterého bude stanovena např. i dávka záření. Diskuzi vyvolal také příspěvek zástupce PTC Praha, dr. Vinakuraua, především sdělením, že toto pracoviště neplánuje a ani nemá nasmlouváno se zdravotními pojišťovnami následné sledování pacientů po ozáření protonovým svazkem. Závěr jednání patřil rozboru několika kazuistik z mezioborového pohledu, diagnostickou kazuistiku výborně prezentovala dr. Luxemburgová (Jablonec n. N.).

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2015