Gliomy nízkého stupně malignity (LGG) u dětí – soubor pacientů na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech 1997 – 2003

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Nádory dětského a adolescentního věku

Číslo abstraktu: 139

Autoři: MUDr. Zdeněk Pavelka; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; MUDr. Danica Bronišová; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

Gliomy nízkého stupně malignity (LGG) u dětí se vyskytují sporadicky nebo v asociaci s neurofibromatózou typu 1 (NF 1). Léčebný přístup je volen v závislosti na lokalizaci, závažnosti neurologických symptomů, věku pacienta a dynamice růstu tumoru dle zobrazovacích vyšetření.
LGG patří mezi tumory s příznivou prognózou (80 – 90% dětí přežívá 10 a více let), zvláště pokud byl tumor kompletně resekován. Chirurgické odstranění je tak zpravidla metodou volby u dětí se sporadickými tumory, kompletní resekce však může být v některých případech obtížně dosažitelná nebo nemožná pro infiltrativní růst tumoru či nepříznivou lokalizaci. Lokální radioterapie bývá indikována u pacientů s nekompletně resekovaným/resekovatelným tumorem. S ohledem na možné pozdní následky je rezervována pro děti nad 5 (případně 10) let věku. U menších dětí je do léčebného schématu zařazena primárně chemoterapie (protokoly na bázi vinkristinu a aktinomycinu D, či vinkristinu a karboplatiny, popřípadě temozolomidu), s cílem oddálení radioterapie do vyššího věku pacienta. Role chemoterapie v léčbě LGG však zůstává nejasná. Ve vybraných případech je indikována stereotaktická radiochirurgie.
Konzervativní přístup je na místě zejména u dětí s LGG a NF 1, antineoplastická léčba je rezervována pro děti s jasnou klinickou či rentgenologickou progresí tumoru.
Autoři prezentují soubor pacientů léčených na Klinice dětské onkologie FN Brno v letech 1997 – 2003 v intencích protokolu SIOP (CNS 9702). Chemoterapeutické rameno protokolu obsahuje kombinaci vinkristin/karboplatina. Jsou zhodnocena základní epidemiologická, klinická a rentgenologická data dětí, jsou prezentovány léčebné výsledky.
Zvláštní pozornost je věnována otázce výskytu alergické reakce na karboplatinu.

Podporováno VZ FN Brno – MZ 000 65 26 97 05

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004