GYNEKOLOGICKÉ VÝKONY U PACIENTEK S KARCINOMEM PRSU (KASTRACE VS ZACHOVÁNÍ FERTILITY)

Konference: 2013 XX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Lokálně pokročilý a metastatický karcinom prsu. Chemoterapie, radioterapie, cílená léčba

Číslo abstraktu: 28

Autoři: MUDr. Marie Bendová, CSc.; MUDr. Jiří Pavlásek; MUDr. Robin Malina, Ph.D.; Doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Milan Brychta

Pacientky s karcinomem prsu jsou zároveň i klientkami gynekologů. Gynekolog jim poskytuje nejen preventivní gynekologické vyšetření, příp. i vakcinaci proti karcinomu čípku děložního, ale zaměřuje se i na rizikové ženy, tj. ženy s karcinomem prsu. Rizikové faktory pro karcinom prsu jsou podobné jako pro karcinom endometria, resp. i dalších gynekologických malignit ať již v souvislosti s genetickým postižením či nikoliv.

Cílem práce je zmapovat šíři gynekologické péče a možností ovlivnění reprodukčních orgánů i jejich funkčnosti u pacientek s karcinomem prsu zejména v souvislosti s onkologickou léčbou a jejími následky a nežádoucími účinky.

Prvním velkým okruhem je pohled na důsledky hormonální onkologické terapie, zejména 1. linie – tamoxifenu. Na souboru 86 pacientek Gynekologicko-porodnické kliniky FN KV s C50 léčených tamoxifenem je uveden přehled nežádoucích účinků a vyhodnoceno riziko vzniku karcinomu endometria. Jsou ukázány výsledky biopsie endometria, provedené u souboru na základě příslušné indikace u léčených žen (symptomatických i asymptomatických), včetně obrazové dokumentace. Vzhledem k nejednotnosti doporučených postupů při indikaci invazivních diagnostických metod při suspektním sonografickém nálezu na endometriu je představen návrh algoritmu monitorace pacientek s C50 léčených tamoxifenem ve spolupráci gynekologa a onkologa.

Druhým okruhem, kterým se práce zabývá, je vliv hormonální aktivity pacientek s karcinomem prsu na průběh a prognózu základního onemocnění. V této části jsou řešeny možnosti ovlivnění hormonální aktivity (ovariální suprese) pacientek medikamentózními i chirurgickými metodami. Důraz je kladen na kastrační výkony, jsou představeny možnosti operační kastrace.

Dalším problémem, kterým se práce zabývá, je zachování fertility u mladých pacientek s karcinomem prsu, u nichž se předpokládá a uskutečňuje cytostatická onkologická terapie s předpokládaným nežádoucím efektem na ovariální činnost pacientek, zejména nulipar, tj. možnost sterility. V práci je prezentována možnost zachování fertility těchto žen metodou odběru nestimulovaných oocytů simultánně prováděného per laparoskopiam při základní operační léčbě karcinomu prsu. Toto praktikujeme na Gynekologicko-porodnické klinice FN KV, kde jsou diagnostikovány a operačně léčeny mladé ženy s Ca mammae, ve spolupráci s fertilizačním centrem Gennet, které poskytuje servis kryoprezervace oocytů a následně i fertilizace (spontánní či arteficiální) po dosažení klinické remise postižených žen.

Tím se rozšiřuje paleta klinické a sociální rehabilitace žen s karcinomem prsu a otevírají se možnosti mezioborové spolupráce mezi operujícími onkogynekology s možnostmi další komplexní následné péče a onkology.

Datum přednesení příspěvku: 19. 10. 2013