HDR BRT – její postavení v léčbě onkologických nemocných

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Pro nelékařskou sekci

Číslo abstraktu: 026

Autoři: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; Věra Paulasová; Renata Macharová; Martina Čaňová

Radioterapii rozdělujeme na

 • Teleterapii (TRT) - zevní ozáření
 • Brachyterapii (BRT) - ozařování na krátkou vzdálenost

 

BRT dělíme dle umístění zdroje záření v těle na

 1. Intrakavitální  
  kdy je aplikátor a následně zdroj zaveden do tělních dutin např. u karcinomu čípku a těla děložního, u ca vagíny, u karcinomů obličejových dutin aj.)
 2. Intraluminální
  zavádění aplikátorů do trubicovitých orgánů (u nádorových stenóz jícnu, bronchu, žlučových cest, u karcinomu recta aj.)
 3. Intersticiální
  kdy se aplikátory implantují přímo do tkáně tumoru nebo jeho lůžka po operaci (u karcinomu mammy, vulvy, jazyka, sliznic dutiny ústní, povrchových uzlinových metastáz, u sarkomu měkkých tkání, aj.)
 4. Techniky muláže:
  při které jsou aplikátory v patřičné geometrii fixovány na nosiči, který přesně kopíruje povrch těla určený k ozáření (u kožních karcinomů a metastáz)

 

Výhoda brachyterapie spočívá

 1. v aplikaci vysoké dávky záření do tumoru či jeho lůžka s prudkým poklesem dávky do okolí
 2. další výhodou je krátký ozařovací čas (řádově v minutách), který umožňuje
  • jednak dokonalou fixaci aplikátorů v dané geometrii během ozáření
  • jednak ambulantní podání, což znamená kromě zajištění vysokého komfortu pro pacienty též výrazné snížení rizika interních komplikací (např. embolií )
 3. možnost reiradiace

 

Indikace brachyterapie 

 • Paliativní a kurativní záměr 
 • Použití samostatně nebo v kombinaci se zevním ozářením 
 • Ložiska menšího objemu 
 • Přístupnost nádorového ložiska 
 • Limitující je blízkost kritických orgánů

 

Toxicita BRT

 • Je ovlivněna jednak vysokou účinností BRT a přítomností rizikových orgánů v těsné blízkosti aplikátorů 
 • Perforace, krvácení, nekrózy, stenózy 
 • Mezi orgány,  které  jsou  nejčastěji  pro  dávku  z brachyterapie  limitující  patří: močový měchýř, rektum, uretra, kůže a podkoží, kosti, šlachy, nervy, cévy

 

 V přednášce budou prezentovány jednotlivé typy aplikací včetně fotodokumentace.

 

 Závěr:

 • BRT je nedílnou součástí RT technik u velké většiny onkologických diagnóz 
 • Díky možnosti aplikovat vysoké dávky záření do TU či jeho těsné blízkosti výrazně zlepšuje léčebné výsledky při současném šetření rizikových orgánů 
 • Umožňuje i reiradiaci v již ozářeném terénu 
 • V řadě případů nahrazuje kosmeticky či funkčně nepřijatelné (mutilující) chirurgické výkony (ret, jazyk, kožní ca v obličejové části hlavy, penis …) 
 • V ČR se ve srovnání se zeměmi EU i USA jedná o metodu využívanou nedostatečně 
 • Důvodem je zejména nedostatek erudovaného personálu a nízké povědomí lékařů o indikačních možnostech BRT

 

Závěr:

 • jedná se o výkony, které znamenají určitou psychickou zátěž 
 • lékař seznámí pacienta s povahou zákroku 
 • SZP je s pacientem během přípravy i během vlastní aplikace v úzkém kontaktu a jeho přístup může  přispět  k uklidnění  pacienta  a  rozptýlení  jeho  obav ze zákroku

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013