HEREDITÁRNÍ SYNDROM NÁDORU PRSU A/NEBO OVARIA - VÝSLEDKY GENETICKÉHO TESTOVÁNÍ BRCA1/2 GENŮ V MOÚ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 058

Autoři: RNDr. Eva Macháčková, Ph.D.; Mgr. Eva Sťahlová Hrabincová; Mgr. Jana Házová; Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D.; Mgr. Miroslava Miková; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.

Východiska:

U 5-10 %> případů diagnostikovaných nádorů prsu lze zaznamenat dědičnou predispozici. Riziko vzniku nádoru prsu u ženy, odhadované podle rodinné anamnézy, roste se snižujícím se věkem v době diagnózy a vzrůstajícím počtem diagnostikovaných příbuzných v rodině. Hereditární forma nádoru prsu a/nebo ovaria je způsobena nejčastěji funkčně ztrátovou mutací v genu BRCA1 nebo BRCA2. Incidence nosičů je ~ 1 : 650.

Soubor a metody:

Do ledna roku 2013 bylo v MOU vyšetřeno 3 943 rodin s indikací dědičné predispozice k nádoru prsu. Kompletní analýza kódujících oblastí a míst sestřihu jednotlivých exonů genů BRCA1 a BRCA2 probíhá metodou vysokorozlišovací analýzy křivek tání HRM s využitím LightScanner nebo denaturační vysokorozlišovací kapalinovou chromatografií s využitím Wave system 4500. Vyšetření intragenových přestaveb genu BRCA1 je prováděno metodou MLPA, sekvenování a fragmentační analýza na 3130 Genetic Analyser.

Výsledky:

Kauzální mutace, byla zachycena u 928 rodin - 23,5 %>. Z toho BRCA1 mutace byla u 621 rodin (97 různých) a BRCA2 mutace u 307 rodin (90 různých). Spektrum zachycených mutací je obrovské. Od záměnových mutací, přes drobné až rozsáhlé delece/inzerce až po deleci celé alely genu BRCA1. V případě interpretace vzácných sekvenčních variant nejasného významu se při interpretaci nálezu řídíme výsledky funkčních analýz, prediktivních multifaktoriálních studií a přikláníme se k pětistupňové IARC klasifikaci, kde 1-IARC jsou klinicky nevýznamné polymorfizmy a 5-IARC jsou kauzální mutace. Kromě výše zmíněných prokazatelně patogenních mutací v genech BRCA1 a BRCA2 u 928 a rodin, byla u dalších 18 rodin zachycena sekvenční varianta s predikovaným patogenním efektem třídy 4-IARC s pravděpodobnost patogenity 0,95-0,99. Následně byly u 93 rodin nalezeny varianty, které lze v současné době klasifikovat pouze jako 3-IARC s pravděpodobností patogenity v rozmezí 0,005-0,949, kde v současné době nejsou dostupné informace ke stanovení klinického významu.

Závěr:

Identifikace mutace v BRCA genu umožní cílení preventivních opatření na nosiče rizikové mutace. Urgentní vyšetření BRCA genů je indikováno pouze v případě návaznosti na léčbu - např. u neoadjuvantní léčby u triple-negativních karcinomů prsu v případě nosičky BRCA1 mutace (terapie PARP inhibitory, cisplatinou), u pacientek po jednostranné mastektomii s plánovanou oboustrannou rekonstrukcí na plastické chirurgii nebo při plánované IVF.

Podporováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR: OP VaVpI - RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013