HISTOPATOLOGIE MAMÁRNÍCH RESEKÁTŮ PO NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Nádory prsu

Číslo abstraktu: XV/52

Autoři: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu umožňuje parciální chirurgické řešení rozsáhlejších nádorů. Vyhodnocení odpovědi může sloužit i jako vodítko k další stratifikaci pacientek podle rizika relapsu, případně k hodnocení účinnosti nových léků. Tyto indikace vyžadují ověření kompletnosti resekce a zhodnocení regrese nádoru. Z toho plynou zvýšené nároky v případech s výraznější regresí na chirurga a následně na patologa. Kompletní klinická odpověď neznamená kompletní histopatologickou remisi (pCR) až v 60 % případů, naopak až 20 % případů s klinickou suspekcí na reziduum má pCR. Vývoj léze může být v případě pCR velmi rozdílný, počínaje vazivovým zajizvením a konče kompletním vymizením tumoru bez narušení struktury žlázy. Zpracování resekátů po neoadjuvanci má svá specifika. Patolog musí v první řadě lokalizovat suspektní oblasti k vyšetření. Je nutné mít k dispozici snímky v PACS, vč. pooperačního vyšetření u parciálních resekátů. U mastektomií po barevném označení resekční spodiny a okrajů do podkoží prořezáváme sériově resekát v sagitální rovině kolmo na kůži ve cca 0,5 cm odstupech. Pokud není ložisko patrné, snažíme se najít lokalizační klip a blokujeme celou oblast kolem něj, případně blokujeme extenzivně oblast předpokládaného tumoru dle zobrazovacích metod. U parciálních resekátů je postup obdobný, menší z nich lze po barevném označení nechat fixovat a prořezávat fixované. Pokud léze není patrná, padá zde v úvahu i kompletní zablokování v histotopogramech. Klademe zde rovněž větší důraz na označení a orientaci okrajů k ověření kompletnosti resekce lůžka tumoru. Vyšetření SNB probíhá standardním postupem, jedinou výjimkou je snad nevhodnost pooperačního vyšetření u zajizvených, původně postižených uzlin. Histologicky dochází v nádoru při regresi k různému stupni edému, zánětlivé a desmoplastické reakce. Z hlediska reportování je zásadní vyhodnocení stupně regrese standardní škálou. Minimem je hodnocení podle Chevaliera. Je dobře reprodukovatelné při omezené kvantifikaci nádorové odpovědi jen do tří stupňů (žádná - nějaká - kompletní). O pCR pak jde pouze v případě, že není přítomen reziduální karcinom in situ, není přítomna reziduální invaze lymfatických cév a jsou zcela negativní uzliny vč. nepřítomnosti izolovaných nádorových buněk. Škály mohou zahrnovat i srovnání celularity nádoru před léčbou a po ní vč. kalkulace rozměrů (škála RCB - residual cancer burden). Doporučené standardy byly recentně publikovány (Provenzano E et al. Mod Pathol 2015; 28: 1185-1201).

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016