Hladina sérové thymidinkinázy u pacientů s karcinomem plic a prsu.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 228p

Autoři: Edita Budigová; Iveta Rampulová; MUDr. Miroslava Nekulová; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Thymidinkináza (TK) je enzym syntézy DNA katalyzující přeměnu deoxythymidinu na thymidinmonofostát za přítomnosti ATP (ATP:thymidine-5´phosphotransferase: EC 2.7.1.21). Tento enzym je tedy charakteristický pro proliferující buňky a její sérové hodnoty jsou parametrem buněčné proliferace. [1]

Za fyziologických podmínek je TK syntetizovaná především v játrech během vývoje plodu. Zvýšené hodnoty TK se nacházejí u rychle proliferujících buněk a jsou tedy typické pro maligní onemocnění. Zvýšená produkce je také typická pro některá virová, zánětlivá a revmatická onemocnění, kde jsou zdrojem TK proliferující buňky imunitního systému.Obr. 1: Koncentrace sérové TK u pacientů s karcinomem plic a prsu TK je nespecifický nádorový marker. Stanovení jeho sérové koncentrace se nepoužívá pro screening ani pro stanovení diagnózy, ale pro monitorování průběhu onemocnění a úspěšnosti léčby a to především v případech, kdy nejsou dostupné specifičtější nádorové markery. Uplatnění tohoto markeru pro jiné klinické účely, např. prognóza onemocnění či predikce léčby, je předmětem budoucích výzkumů.

V případě, že některá cytostatika (např. metotrexát, 5-fluorouracil) zablokují de novo syntézu DNA, je stimulována aktivita enzymů ´záchranné´ (salvage) cesty syntézy DNA a TK je tak produkována ve zvýšené míře [2]. Na tento fakt by měl být brán ohled při stanovení TK během chemoterapie.

Sérovou hladinu TK stanovuje funkčním testem s imunoanalytickou detekcí. Jako substrát enzymové reakce je použit bromodeoxyuridin, který je thymidinkinázou fosforylován na monofosfát. Ten je dále kinázou z reakčního roztoku fosforylován na trifosfát a je imobilizován syntézou DNA, kde polyA řetězec navázaný do jamky mikrotitrační destičky slouží jako templát, reverzní transkriptáza jako katalyzátor a odT jako primer. Množství bromo-deoxyuridinu inkorporovaného do DNA tedy reflektuje aktivitu TK ve vyšetřovaném vzorku. Po ukončení reakce aktivní TK je deska promyta a inkubována s protilátkou proti bromo-deoxyuridinu konjugovanou s alkalickou fosfatázou. Po dalším promytí se přidá chromogenní substrát p-nitrofenylfosfát a deska je ihned vyhodnocena ve spektrofotometru při 405 nm. Následující měření je provedeno po 30 minutách a další po 3 hodinách. Aplikace DiviTum® automaticky vyhodnotí koncentraci TK odpovídající její aktivitě. Za zvýšené považujeme sérové hodnoty nad 150 ng/ml.

Stanovení hladiny sérové TK má své místo v monitorování hematoonkologických malignit, především lymfomů, nicméně thymidinkináza může být v některých případech použita jako nespecifický nádorový marker u solidních malignit např. karcinom prsu, plic, prostaty, varlat, močového měchýře, bronchogenní karcinom a kolorektální karcinom, a to především v případech, kdy maligní tkáň neprodukuje jiný nádorový marker. Mimo hematoonkologická onemocnění vyšetřujeme v naší laboratoři nejčastěji TK u pacientů s karcinomem plic (n=125) a karcinomem prsu (n=308) (obr. 1).

Literatura:
  1. Nisman Benjamin et al. Serum thymidine kinase 1 activity in breast cancor. Cancer Biomark. 2010, 7(2): 65-72
  2. Nekulová M. et al. Hodnoty sérové thymidinkinázy u nemocných s nehodgkinskými lymfomy. Klinická onkologie, 1999, 12:133-135

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR pro projekt RECAMO (OP VaVpI; CZ.1.05/2.1.00/03.0101) a MZ ČR pro FUNDIN MZMOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011