HODNOCENÍ SÉROVÝCH KONCENTRACÍ CYTOKINŮ A ADHEZNÍCH MOLEKUL U PACIENTŮ LÉČENÝCH PRO AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKEMII

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XVII. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: 190

Autoři: MUDr. Jan Horáček, Ph.D.; MUDr. Martina Vašatová; MUDr. Tomáš Kupsa; Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.; prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.

Východiska:

Cytokiny a adhezní molekuly jsou studovány jako markery aktivace imunitního systému u různých chorob včetně hematologických malignit. Po­znatky získané z těchto studií by měly umožnit zlepšení diagnostiky a léčby těchto onemocnění. Cílem naší studie bylo hodnocení sérových koncentrací cytokinů a adhezních molekul u pacientů léčených pro akutní myeloidní leukemii (AML).

Soubor pacientů a metody:

Do studie bylo zařazeno 15 pacientů s AML (průměrný věk 48,7 ± 12,1 let, 8 mužů) léčených cyklickou chemoterapií (3 + 7, 2 + 5, HiDAC) samotnou nebo v kombinaci s vysokodávkovanou chemotera­pií (přípravný režim Bu/Cy2 nebo Cy/TBI) s následnou autologní transplantací krvetvorných buněk. Ve studii byly hodnoceny sérové koncentrace 22 cytokinů a adhezních molekul: interleukiny (IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, IL-13, IL-23), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF), Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-alpha), Interferon-gamma (IFN-gamma), Epidermal Growth Factor (EGF), Monocyte Chemotactic Protein-1 (MCP-1), E-Selectin, L-Selectin, P-Selectin, Intercellular Adhesion Molecule-1 (ICAM-1), Vascular Cell Adhesion Molecule-1 (VCAM-1). Všechny biomarkery byly měřeny biočipovou technologií na principu ELISA s chemiluminiscenční detekcí na analyzátoru Evidence Investigator (Randox) v době diagnózy AML (aktivní leukemie) a cca 6 měsíců po ukončení léčby při trvající první kompletní remisi (CR) u všech pacientů. Hodnoty p < 0,01 byly považovány za statisticky významné.

Výsledky:

Při srovnání sérových koncentrací cytokinů a adhezních molekul při aktivní leukemii a při trvající CR jsme zjistili významné zvýšení IL-7 (5,34 ± 4,32 ng/l vs 19,62 ± 12,05 ng/l; p < 0,001), EGF (16,48 ± 33,50 ng/l vs 64,42 ± 35,33 ng/l; p < 0,001) a VEGF (63,93 ± 67,85 ng/L vs 114,39 ± 54,90 ng/L; p < 0,01). Dále jsme zjistili významné snížení E-Selectinu (30,19 ± 20,46 mcg/l vs 12,99 ± 8,00 mcg/l; p < 0,01). Koncentrace ostatních hodnocených cytokinů a adhezních molekul zůstaly bez významných změn.

Závěr:

Naše výsledky naznačují, že sérové koncentrace některých cytokinů a adhezních molekul (IL-7, EGF, VEGF, E-Selectin) jsou významně alterované u pacientů léčených pro AML a mohou mít vztah k aktivitě onemocnění. Není jasné, zda tyto změny mohou sloužit jako prognos­tický marker u AML. Další studie na větším počtu pacientů a srovnání sérových koncentrací cytokinů a adhezních molekul se zavedenými prognostickými fak­tory (cytogenetika, molekulární genetika) budou nezbytné k vymezení role těchto a dalších markerů při stratifikaci rizika AML.

Práce byla podpořena z projektu RO 1011 (FVZ).

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013