Hodnocení zdravotnických technologií – definice a význam.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii

Číslo abstraktu: 131

Autoři: Ing. Pavel Kožený, Ph.D.; MUDr. Miloš Suchý

Technologická inovace je hlavním hnacím motorem rozvoje péče o zdraví lidí v posledních dvaceti letech. A právně v posledních letech byl zaznamenán masivní průlom technologií v oblastech, jako jsou diagnostické zobrazovací metody, molekulární diagnostika, jednodenní chirurgie a chirurgických technik a mnohé další. Health technology assessment (HTA) (zde slovem „technologie“ rozuměj veškeré úkony, nástroje a procesy přímo nebo nepřímo související s diagnostikou a léčbou) zvažuje efektivnost, přiměřenost a náklady nových, ale i používaných technologií. HTA se ptá na základní otázky: zda je technologie klinicky účinná, pro koho je vhodná, za jakou cenu, a jaké je její srovnání s alternativními technologiemi. (UK National Health Service R&D Health Technology Assessment Programme, 2003. http://www.ncchta.org/about/index.shtml)

Pro zajištění činností spojených s HTA je ve vyspělých zemí obvykle zřízena odborná agentura, která odpovídá na základní spektrum otázek spojených se vstupem nebo užívání technologií. Výstupem těchto agentur jsou pak multidisciplinární analýzy, které slouží jako validní poklad pro kvalitní rozhodování.

V České republice není současný stav hodnocení implementace nových a zhodnocení stávajících technologií na optimální úrovni. Jednou z významných aktivit je tzv. kategorizace léků. Na ostatních prvcích zdravotnických technologií (zdravotnický materiál, zdravotnické prostředky, zdravotnické přístroje a zdravotní služby) nejsou aplikovány žádné sofistikované procedury k získání objektivního pohledu na jejich klinický přínos, ekonomickou efektivitu.

Hodnocení zdravotnických technologií je systematickým hodnocením vlastností, účinků a jiných dopadů zdravotnické technologie. Hlavním účelem HTA je poskytnout informace pro zdravotně-politická rozhodnutí týkající se technologie v oblasti zdravotní péče. Politickým rozhodnutím v širším slova smyslu jsou rozhodnutí učiněná na např. individuální úrovni nebo úrovni pacienta, úrovni poskytovatele zdravotní péče nebo instituce nebo na regionálních, národních nebo dokonce mezinárodních úrovních. HTA se může týkat jak přímých a zamýšlených dopadů technologií, tak i jejich nepřímých a nezamýšlených dopadů.

Nejčastější druhové rozdělení zdravotnických technologií je na lékové (např. léčivé látky a léčivé přípravky) a nelékové (diagnostické metody, léčebné metody (např. srdeční stimulátor), léčebné postupy (např. psychoterapie, odstranění žlučníku), metody prevence, organizační systémy (např. systém řízení kvality). Podle účelu lze technologie rozdělit na preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační.

HTA je prováděna skupinami složenými z odborníků z různých oborů a používá explicitní analytické systémy. V praxi existuje velká variace HTA procesů podle jejích cílů, volby metod a detailu. Nicméně většina HTA provádí alespoň některé druhy z následujících základních kroků:
 1. Identifikovat témata hodnocení
 2. Specifikovat problematiku hodnocení
 3. Definovat hodnocení
 4. Zajišťovat podklady
 5. Sbírat nová primární data (dle potřeby)
 6. Ohodnotit/interpretovat podklady
 7. Sjednotit/syntetizovat podklady
 8. Formulovat zjištění a doporučení
 9. Šířit zjištění a doporučení
 10. Monitorovat dopad
Jiný rámec pro HTA nabízí European Collaboration for Health Technology Assessment, který vypadá takto:
 • Podřízení se požadavku hodnocení/identifikace potřeby hodnocení
 • Určení priorit
 • Pověření
 • Provedení hodnocení
  • Definice otázek postupu
  • Vypracování HTA protokolu
  • Sběr informací o prostředí/určení statutu dané technologie
  • Definice badatelských otázek
  • Zdroje dat, vyhodnocení podkladů a syntéza podkladů pro každé z těchto oblastí:
   • Bezpečnost
   • Efektivita/efektivnost
   • Psychologická, sociální, etická
   • Organizační, odborná
   • Ekonomická
  • Vypracování návrhu diskuze, závěrů a doporučení
  • Externí revize
  • Publikace závěrečné zprávy HTA a souhrnné zprávy
 • Šíření
 • Využití HTA
 • Aktualizace HTA

HTA je zaměřeno na konkrétní klíčové otázky, na které se snaží odpovědět. V tomto se liší od vývoje klinických doporučených postupů, které se zaměřují více komplexně na celý proces péče (ve svém vymezeném rozsahu) a snaží se jej co nejpřesněji popsat.

HTA často pracuje metodou srovnávání, kdy se porovnávají výsledky péče s použitím různých (ale přesně popsaných) postupů, nejčastěji při zavádění nových metod.

HTA většinou sbírá data specifická pro řešení klíčových otázek, k určité části činnosti HTA lze využít i administrativní datové zdroje, někdy společné s vývojem doporučených klinických postupů (KDP).

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011