IGRT u karcinomů močového měchýře

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory močového měchýře

Číslo abstraktu: 034

Autoři: MUDr. Věra Hejzlarová; MUDr. Magda Macháňová; V. Richtr

Karcinomy močového měchýře tvoří v České republice 6.nejčastější malignitu u mužů a 13. u žen, jeho incidence každoročně narůstá. Nejčastějším histologickým typem je uroteliální karcinom.

Léčba zářením se využívá u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem močového měchýře. Jedná se o nádory T2-4N0-3M0. Léčbou volby je radikální operace. U inoperabilních nádorů /T4b/ indikujeme paliativní radioterapii.

Pokud není operace z nějakého důvodu možná, potom se provede TUR následovaná kurativní radioterapií s konkomitantní chemoterapií.

Eskalace dávky při použití moderních ozařovacích technik /3D konformní radioterapie, IMRT/, klade zvýšené nároky na přesnost nastavení nemocného na ozařovacím přístroji. Nepřesnosti a chyby při nastavení nemocného lze rozdělit na systematické, které zatěžují celý běh radioterapie, a náhodné, které kolísají mezi jednotlivými frakcemi. S možnými systematickými a náhodnými chybami je nutno počítat při stanovení velikosti bezpečnostních lemů. Při velkém počtu frakcí je reálný předpoklad, že náhodné odchylky kolísají od ideálního nastavení v různých směrech a tím se jejich vliv vykompenzuje.

IGRT je slibnou metodou pro vyšší bezpečnost radioterapie a představuje postup, při kterém jsou poloha a uložení cílových objemů a kritických zdravých orgánů, struktur a tkání sledovány a kontrolovány pravidelně v průběhu ozařovacího cyklu, eventuálně i v průběhu ozařovací frakce. Na základě měření odchylky od předepsaného nastavení je prováděna úprava k dosažení maximální přesnosti každého jednotlivého ozáření. Cílem této techniky je zvětšit terapeutický poměr mezi pravděpodobností lokální kontroly nádoru dosažené zářením a mezi rizikem nežádoucích efektů léčby na zdravých tkáních, neboť dovolí zmenšit bezpečnostní lemy. Do praxe byla zavedena a nebo je ve vývoji řada technologií pro IGRT. Metody využívají ke zobrazení většinou ionizující záření a nebo jsou založeny na jiných zobrazovacích alternativách.

Na našem pracovišti provádíme 3D konformní radioterapii na lineárním urychlovači vybaveném kilovoltážním CT s kónickým svazkem /kVCBCT/ integrovaným do gantry ozařovače. Porovnání aktuální akvizice s předepsaným nastavením provádíme pomocí automatického volumetrickeho vyhodnocení využívající škálu šedi srovnávaných zobrazení.

V porovnání s portálovým zobrazením jsou 3D akvizice jednodušší na vyhodnocení.

Dle různých literárních zdrojů pacient na oblast pánve obdrží při jedné akvizici 25 mGy. Časově zabere jedna akvizice celkem 5-10 minut.

Od ledna 2007 do konce června 2008 jsme ozářili celkem 34 pacientů. Bylo provedeno celkem 118 měření. Průměrná odchylka byla nejmenší ve vertikálním směru a největší ve směru laterálním.Na našem pracovišti jsme si stanovili limit pro odchylku v jakémkoliv směru 0,6 cm. První akvizice se provádí před prvním ozářením. Pokud je odchylka od předepsaného plánu větší, potom se ještě tři dny po sobě provádí kontrolní akvizice a dále po týdnu.

Závěrem lze shrnout, že metoda IGRT slouží k odhalení hrubých chyb. Všichni pacienti mají definované lemy, se kterými je nutno počítat již při plánování. Dlouhodobé sledování by mohlo odhalit chyby systematické.

Datum přednesení příspěvku: 11. 10. 2008