Index volného PSA k celkovému PSA a diagnostika karcinomu prostaty.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 194

Autoři: MUDr. Michal Grepl, PhD; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Martin Hrabec; MUDr. Milan Král, Ph.D.; MUDr. Vlasta Rosinská; MUDr. Aleš Vidlář

Cíl

Zjistit efektivitu použití poměru volného PSA k celkovému PSA pro diagnostiku karcinomu prostaty.

Metoda

Zpracovány byly údaje za období od června 2006 do prosince 2008 z klinické databáze Urologické kliniky FN Olomouc. Index volného PSA byl hodnocen u primobiopsií s hodnotou PSA< 10 ng/ml, celkem 396 pacientů. Pacienti byly rozděleni, podle výsledku histologie, do skupin s adenokarcinomem prostaty a s benigními nálezy. Dále ve skupině benigních histologických výsledků byly porovnány indexy volného k celkovému PSA u adenomyomatozní hyperplazie, u zánětů a u pacientů s dysplazií.

Výsledky

Průměrný index volného k celkovému PSA u pacientů s karcinomem prostaty byl 14,99%, medián 13,1%, SD 4,66%. U pacientů s benigním nálezem byl průměrný index volného k celkovému PSA 18,9%, medián 18%, SD 8,04%. Testovala se nulová hypotéza dle Kruskal Wallise, která potvrdila významný rozdíl s p > 0,0002.

Mediány indexu volného k celkovému PSA u jednotlivých benigních diagnóz byly 18,7% u adenomyomatozní hyperplazie, 18% u pacientů s histologickým nálezem zánětu a 16% u zánětu. Rozdíly hodnot testem Kruskal Wallis ve skupině byly nevýznamné (p = 0,66), ale rozdíl nejnižší hodnoty u zánětu a hodnoty u adenokarcinomu prostaty zůstává významný (p = 0,029).

Závěr

Použití tohoto odvozeného parametru PSA při diagnostice karcinomu prostaty může pomoci snížit počet zbytečných biopsií, při zachování vysoké míry detekce rakoviny prostaty. Hodnotu indexu volného PSA ale ovlivňují i jednotlivé benigní nálezy. Obecně odvozené parametry PSA nelze použít samostatně pro jejich nízkou senzitivitu i specificitu.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009