Indikátory kvality - nástroje k měření kvality v MOÚ

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L34

Autoři: D. Navrátilová

„Co nelze měřit, neexistuje“
Deming

Zdravotnické zařízení, které hovoří o kvalitě musí umět tuto kvalitu objektivně hodnotit. Jednou z integrovaných dimenzí kvality je její měření a vyhodnocování. Nelze-li něco změřit, je velice obtížné zjistit, zda se daný proces nebo výstup zlepšuje nebo zhoršuje.

Indikátor může být nazván měřitelným kritériem, který v porovnání s určitým standardem, směrnicí nebo požadavkem ukazuje, jak dalece bylo tohoto standardu dosaženo.

Indikátor tedy porovnává „něco s něčím“. Konečný výsledek je na závěr vyjádřen jako průměr nebo poloměr.

K určení indikátoru nám může sloužit:
• daný standard;
• cíl, kterého chceme dosáhnout;
• minimálně přijatelný výsledek (tj. úroveň, pod kterou se nesmí klesnout).

MOÚ si v rámci akreditačního řízení sleduje tyto indikátory:

• Monitorování bolesti a kvalita analgézie;
• Nozokomiální nákazy;
• Správné vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace;
• Procento komplikací při zavádění a ošetřování Drum katetru;
• Procento komplikací vedoucí ke zrušení flexily;
• Procento výskytu dekubitu.

Cílem sdělení je seznámení s metodikou, vyhodnocováním a výsledky těchto indikátorů.

Datum přednesení příspěvku: 2. 4. 2005