Inhibitory aromatáz v adjuvantní terapii karcinomu prsu.

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>IV. blok: Systémová terapie</b>

Číslo abstraktu: 018

Autoři: E. Helmichová; MUDr. Pavel Mareš; MUDr. Zdeňka Burianová; E. Abtová; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.

Adjuvantní terapie je léčebná metoda aplikovaná s kurativním záměrem.Jednou ze základních modalit v této indikaci u karcinomu prsu je hormonální léčba./dia 1/.
Jejím cílem je eliminace účinku estrogenů,které mají v regulaci růstu karcinomu prsu zásadní význam.Předpokladem léčebného efektu je přítomnost hormonálních receptorů /ER,PR-dia 2/.

Z modalit hormonální terapie v adjuvantním podání převažuje léčba kompetitivní,kde suverenním lékem je po několik desetiletí nesteroidní analog clomifenu – Tamoxifen, /aplikovaný v dávce 20 mg po dobu pěti let,nenastanou-li léčebné komplikace/ u žen postmenopausálních, event. v závislosti na risikových faktorech u premenopausálních nemocných jí předchází léčba ablativní.

Inhibiční hormonální léčba, representovaná v posledních letech především inhibitory aromataz III. generace / dia 3/ byla určena pro ženy s generalisovaným onemocněním a/nebo v indikaci protoadjuvantní/neoadjuvantní .
Prvním inhibitorem, použitým adjuvantně, byl aminoglutetimid před více něž 2O lety,který snižoval výskyt relapsu onemocnění /nebo úmrtí/, nicméně krátkodobě ,navíc neselektivita působení byla provázena řadou nežádoucích účinků.
Výsledky multicentrických ,dvojitě slepých ,placebem kontrolovaných studií postavení nesteroidních inhibitorů aromatáz III.generace posouvají do indikace adjuvantní.
Při rozhodování jakou adjuvantní hormonání léčbu použít, máme k disposici výsledky studie ATAC /dia 4-8/,která prokázala pro anastrozol vyšší efektivitu a nárůst benefitu v čase ve srovnání s Tamoxifenem, nižší výskyt některých nežádoucích účinků,ale nárůst fractur a osteopenie,/dia 9/.
Vysoká míra inhibice aromatázy,známá u letrozolu / prokázána superiorita efektu i ve srovnání s anastrozolem/ přinesla pozoruhodný výsledek studie, publikované v r. 2003 : adjuvantním podáním letrozolu po 5letém podávání Tamoxifenu prokázali autoři signifikantní zlepšení doby bez onemocnění /desease free survival/-dia 10-12/.
V současné době tedy máme výsledky studií s nesteroidními inhibitory aromataz III. generace v adjuvantním podání /anasatrozol/, resp. v rozšířeném adjuvantním podání /letrozol/.

Závěrem

se nabízejí spíše otázky,než jednoznačná doporučení:
Budeme zásadně měnit adjuvantní hormonální terapii u hormonálně dependentního karcinomu prsu ?
Kdy preferovat SIA před Tamoxifenem a podle jakých kriterií ?
Jak dlouho podávat SIA v adjuvantní indikaci?
Jaká je cena terapie SIA v adjuvanci i s přihlédnutím k efektu?

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004