Interakce Her2 receptor – trastuzumab: nástroj pro kvantitativní analýzu exprese membránového Her2 u nádorových buněk pomocí průtokové cytometrie

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Molekulární a laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 29

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

Proto-onkogen her2/neu kóduje glykoproteinový receptor Her2/ErbB2 o velikosti 185 kDa patřící do ErbB rodiny receptorových tyrozin kináz. Zvýšenou hladinu genu/proteinu Her2 je možné detekovat u významné části nádorů u člověka. Over-exprese Her2 je asociována se zvýšenou proliferací, přežíváním buněk, potlačenou apoptózou a metastatickým charakterem, což přispívá k onkogenní transformaci a vzniku nádoru, a následně horší klinické prognóze.
K potlačení růstu nádorových buněk over-exprimujících Her2 byla vyvinuta myší monoklonální Ab rozeznávající extracelulární doménu receptoru Her2. Limitace způsobená imunitní reakcí lidského organizmu na hlodavčí globulin byla odstraněna humanizací Ab vložením myší oblasti rozeznávající epitop do variabilní oblasti lidského imunoglobulinu IgG1. Od roku 1998 je anti-Her2 Ab s generickým názvem trastuzumab (komerčně dodávaná jako Herceptin®) registrována pro léčbu metastatických prsních karcinomů v kombinaci s chemoterapií a jako monoterapie u pokročilých prsních karcinomů s over-expresí receptoru Her2. Proto je Her2 status u prsních karcinomů esenciální pro výběr vhodných kandidátů pro léčbu trastuzumabem. V současné době se ke stanovení Her2 rutině pro klinickou diagnostiku používají dvě hlavní metody imunohistochemie (IHC) hodnotící expresi proteinu ve řezech fixovaných nádorů a fluorescenční in situ hybridizace (FISH) detekující amplifikaci genu her2/neu; shoda těchto technik je kolem 80%.
Průtoková cytometrie (FCM) je vhodným nástrojem mj. pro kvantitativní analýzu exprese proteinů. Zjišťovali jsme, zda-li je tato technika vhodná k hodnocení exprese Her2 na povrchu buněk linií odvozených od prsních karcinomů. Vzhledem k tomu, že jsme nenašli komerčně dostupnou Ab určenou přímo pro stanovení nativního Her2 u nefixovanách buněk pomocí FCM, detekovali jsme Her2 jako koncentraci vazebných míst pro trastuzumab s následnou vizualizací anti-human IgG1 Ab konjugovanou s fluoroforem. Naše výsledky ukázaly, že popsaným způsobem lze kvantitativně hodnotit Her2 receptor exprimovaný na membráně intaktních buněk.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004