Intersticiální brachyerapie s vysokým dávkovým příkonem v léčbě karcinomu penisu

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 051p

Autoři: prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; Martina Sedláčková; Š. Nováková

Karcinom penisu je vzácný urologický nádor, který může být léčen několika metodami. Intersticiální brachyterapie je efektivní orgán zachovávající léčebná metoda pro pacienty s tumory do 4 cm bez invaze do kavernózních těles. V těchto případech se dosahuje lokální kontroly u 80% pacientů při zachování orgánu i funkce. Téměř veškeré dosavadní klinické zkušenosti byly získány s manuálním zaváděním drátků 192 iridia a s nízkým dávkovým příkonem (0,4-2 Gy/hod.). V současnosti na mnoha pracovištích nahradila brachyterapii s nízkým dávkovým příkonem brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem (HDR) používající automatické after-loadingové přístroje. Kromě vyššího stupně radiační bezpečnosti a kratšího ozařovacího času umožňuje tato technika i optimalizaci dávky v jednotlivých referenčních bodech. Nevýhodou je zúžení terapeutického intervalu (rozdíl mezi dávkou kurativní a dávkou vyvolávající radiační komplikace).

Na naší klinice jsme HDR intersticiální brachyterapii léčili od roku 2004 6 pacientů s Tis - T2N0M0 spinocelulárním karcinomem penisu. Medián věku byl 63 let (38-67). Brachyterapie následovala po bioptické excizi, u jednoho pacienta byla doplněna zevním ozářením tříselných uzlin. U všech pacientů byla provedena cirkumcize.

Technika brachyterapie spočívala v zavedení dutých ocelových jehel (3-8) ve dvou rovinách. Geometrie aplikace byla zabezpečena můstkem určeným původně k brachyterapii prsu. Aplikace se prováděla v celkové anestézii. Cílový objem pro ozáření zaujímal nádorové ložisko s lemem 5 mm. Předepsaná dávka byla 54 Gy v 18 frakcích aplikovaných 2x denně v odstupu minimálně 6 hodin. Dávková distribuce byla kalkulována na plánovacím systému Abacus a ozáření proběhlo na automatickém afterloadingovém přístroji s vysokým dávkovým příkonem Gammamed (Gammamed, Nordion, Německo).

U všech pacientů akutní postradiační reakce (edém a mukositida II. stupně) odezněly do 8 týdnů. Žádný z pacientů neměl dysurické obtíže. U všech došlo k úplné regresi tumoru. S dobou sledování 5, 6, 7, 24, 48 a 99 měsíců jsou pacienti bez známek recidivy, s plně funkčním výsledkem, jen s mírnými postradiačními angiectasiemi v oblasti ozářeného objemu.


Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008