Intervenční výkony v mamologické ambulanci z pohledu sestry

Konference: 2006 11. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P022

Autoři: Miloslava Tluková; Jiroušová Zdena; Zdeňka Dlouhá; Dana Baldyňáková

Cíl:
V mamologické ambulanci se provádí diagnostické a terapeutické intervenční výkony. Mezi diagnostické výkony patří punkční biopsie, duktografie , k terapeutickým výkonům řadíme zavedení vodiče k nehmatným lézím a punkci cysty. Důležitá je příprava instrumentaria, vedení dokumentace, ale i psychická podpora pacientky. Cílem našeho sdělení je prezentace povinností sestry při punkčních biopsiích a lokalizací vodiči.

Materiál a metodika:
Před intervenčním zákrokem je zhotovena veškerá dokumentace, která zahrnuje údaje o pacientovi, alergii a užívaných lécích, vážnějších onemocněních. Zvláště nutný je podpis souhlasu pacientky s výkonem. Dále je vyplněna žádanka na histologické vyšetření odebraného materiálu. Vlastní příprava sterilního stolku zahrnuje dezinfekci stolku, rozložení sterilního mamologického setu (přímo z centrální sterilizace) a přípravu stříkačky, jehly, bioptické jehly/vodiče + šroubku na zafixování, skalpelu, sterilních rukavic a nádobky na odebíraný biologický materiál, označené jménem pacientky, rodným číslem a stranou.
Úloha sestry během intervenčního výkonu spočívá nejen v asistenci lékaři, ale i v péči o pacientku, čímž se rozumí ošetření vpichu a krátkodobý dohled po výkonu samotném, dále pak dostatečné poučení pacientky o dodržování klidového režimu, péči o místo vpichu a v případě nutnosti zajištění dopravy do místa bydliště.

Výsledky:
V období od 1.1.2004 do 30.6.2005 bylo v klinické ambulanci vyšetřeno 10 953 pacientek, z toho bylo provedeno 329 lokalizací vodičem a 261 punkčních biopsií a to jak stereotakticky řízených tak i pod UZ kontrolou. V ambulanci je pro intervenční výkony vyhrazen jeden den v týdnu, po lokalizaci vodičem následuje tentýž den chirurgický výkon. Při punkční biopsii se odebírá zpravidla 3–5 vzorků. Po lokalizaci vodičem se zhotovuje kraniokaudální a bočná projekce daného prsu.

Závěr:
Pro sestru je důležité dodržovat základy sterility při přípravě instrumentaria, vést pečlivě dokumentaci a neméně významný je i citlivý přístup k pacientce.

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2006